ja_mageia

English Bulgarian French German Italian Russian Spanish
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Начало Ресурси Правилници и Инструкции Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки
Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки PDF Печат Е-поща
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В сила от 01.07.2006 г. Приет с ПМС № 150 от 21.06.2006 г.
Обн. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), относно:
1. изпращане и публикуване на информация за обществените поръчки;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) работата на Регистъра на обществените поръчки, както и обстоятелствата, които се вписват в него;

3. правилата за провеждане на електронен търг;

4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) обмен на информация при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) упражняването на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП;

6. видовете борсови стоки, чиято доставка може да се извърши чрез процедура на договаряне без обявление.Чл. 2. (1) Лицата по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП имат качеството на възложители само когато извършват дейностите по чл. 7а - 7д ЗОП.
(2) Възложителите по чл. 7, т. 3 - 6 ЗОП уведомяват Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", за придобиване или изгубване на качеството възложител в 7-дневен срок от датата на възникване на основанието.Глава втора.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Раздел I.
Изпращане на информация до "Държавен вестник" (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Чл. 3. (1) Възложителите изпращат за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник":
1. предварителните обявления за обществени поръчки;

2. обявленията за обществени поръчки;

3. обявленията за конкурси за проекти;

4. обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 ЗОП;

5. предварителните обявления-покани по чл. 109, ал. 1 ЗОП;

6. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) решенията за удължаване на срока за получаване на оферти и заявления за участие;

7. опростените обявления по чл. 93з, ал. 1 ЗОП;

8. съобщенията за публикуване на предварителните обявления в профила на купувача.

(2) (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

(3) (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Документите по чл. 3, ал. 1 се изготвят съгласно образците по чл. 19, ал. 7 ЗОП, а в случаите по чл. 45а, ал. 1 и 3 ЗОП - съгласно образци, утвърдени с Регламент № 1564/2005 на Европейската комисия.
(2) Обявленията по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 и решенията по чл. 3, ал. 1, т. 6 се изпращат на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, или по електронен път, а съобщенията по чл. 3, ал. 1, т. 8 - по електронен път.

(3) Обявленията по чл. 3, ал. 1, т. 2 - 5 и т. 7 се изпращат до "Държавен вестник" в 7-дневен срок от датата на издаване на решението от възложителя, а решението по чл. 3, ал. 1, т. 6 - в 7-дневен срок от издаването му.Раздел II.
Изпращане на информация до агенцията. Профил на купувача
Чл. 5. (1) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) решенията за:

а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;

б) удължаване на срока за получаване на оферти или на срока за получаване на заявления за участие;

в) прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

г) определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти - в случаите на ограничена процедура и на състезателен диалог;

д) определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето при процедура на договаряне с обявление или в диалога в процедура на състезателен диалог;

2. предварителните обявления за обществени поръчки;

3. съобщенията за публикуване на предварителното обявление в профила на купувача;

4. обявленията за обществени поръчки;

5. опростените обявления по чл. 93з, ал. 1 ЗОП;

6. обявленията за провеждане на конкурси за проекти;

7. поканата за участие в процедура на договаряне без обявление, освен в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12 ЗОП;

8. информация за проведените конкурси за проекти;

9. информация за сключените договори за обществени поръчки и за сключените рамкови споразумения;

10. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки;

11. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

12. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) информация по чл. 44, ал. 7 и 8 ЗОП;

13. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

14. копия от влезлите в сила определения и решения на Върховния административен съд, постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията;

15. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на договори за обществени поръчки.

(2) Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията освен информацията по ал. 1 и:

1. обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 ЗОП;

2. предварителните обявления-покани по чл. 109, ал. 1 ЗОП;

3. поканата за участие по чл. 114, ал. 1 ЗОП.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и т. 12 ЗОП възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията доказателствата, свързани с избора на процедурата.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Документите по ал. 1, т. 2 - 6, 8 и 9 и ал. 2, т. 1 и 2 се изготвят съгласно утвърдените образци по чл. 19, ал. 7 ЗОП, а в случаите по чл. 45а, ал. 1 и 3 ЗОП - съгласно образци, утвърдени с Регламент № 1564/2005 на Европейската комисия.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Информацията по ал. 1, т. 1, букви "а", "б" и "в" и т. 10 се изготвя съгласно образци, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.Чл. 6. (1) Документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 4 - 12 и ал. 2 се изпращат до изпълнителния директор на агенцията по един от следните начини:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен подпис,

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) на хартиен носител и по електронна поща без използване на електронен подпис,

3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) по електронна поща с използване на електронен подпис,

4. на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис,

5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) директно въвеждане в Регистъра на обществените поръчки от упълномощен потребител чрез:

а) електронни образци на страницата на агенцията, или

б) използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Съобщението по чл. 5, ал. 1, т. 3 се изпраща по реда на ал. 1, т. 5.

(3) Когато изпращат документи по чл. 5, ал. 1 и 2, възложителите с открити партиди посочват номера на своята партида в Регистъра на обществените поръчки, а при вече открита процедура - и уникалния номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки.

(4) В случай че възложителят не разполага с данните по ал. 3, той посочва наименованието си и номер и дата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, за която се отнасят изпращаните документи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите посочват данните по ал. 3 и 4 в съпроводителното писмо и върху изпратения до агенцията съответно надписан магнитен, оптичен или друг носител, а когато документът се изпраща по електронна поща - в полето "Относно" на изпратеното електронно съобщение.Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "г" и "д", т. 4, 6, 8, 9, 10 и 14 и ал. 2, т. 1 и 2 в 7-дневен срок от датата на:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) издаване на съответното решение - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "г" и "д", т. 4, 6 и 8, и по ал. 2, т. 1 и 2;

2. сключване на договора или на рамковото споразумение - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 9;

3. приключване изпълнението на договора или от неговото прекратяване - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 10;

4. обявяване на определенията и решенията на Върховния административен съд - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 14.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

(3) Поканата по чл. 5, ал. 2, т. 3 се изпраща до изпълнителния директор на агенцията едновременно с изпращането й до всички кандидати.Чл. 8. Комисията за защита на конкуренцията изпраща до агенцията заверени копия от:
1. определенията по чл. 122, ал. 3 ЗОП - в деня на налагане на временната мярка;

2. решенията по чл. 122г и чл. 127а, ал. 2 ЗОП - в 7-дневен срок от обявяването.Чл. 9. (1) Възложителите, които са създали профил на купувача, отговарят за актуалността и достоверността на публикуваната в него информация за обществени поръчки.
(2) Достъпът до профила на купувача е свободен и не може да се обвързва с въвеждането на плащания или други технически условия.Раздел III.
Статистически отчети (В сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 10. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 11. (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на агенцията изпраща на Европейската комисия ежегодно до 31 октомври годишен статистически отчет с обобщени данни за дейността на възложителите за предходната година.


Раздел IV.
Оповестяване на информация от агенцията
Чл. 12. (1) Агенцията оповестява информацията, свързана с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, чрез своята страница в интернет.
(2) Агенцията може да оповестява информация, свързана с нейната дейност, и чрез каталози, периодични бюлетини, брошури, доклади, разработки и други специализирани издания в областта на обществените поръчки.Чл. 13. (1) Агенцията чрез своята страница в интернет осигурява достъп до:
1. Регистъра на обществените поръчки;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) издадени от изпълнителния директор на агенцията методически указания по чл. 19, ал. 2, т. 1 ЗОП;

3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) образците, утвърдени от Европейската комисия, от министъра на икономиката и енергетиката и от изпълнителния директор на агенцията;;

4. списъци на възложителите;

5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

6. информация за решенията и определенията на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд;

7. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) списък на лица, за които с влязло в сила съдебно решение е установено неизпълнение на договор за обществена поръчка;

8. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) списък на лица, за които има констатация на Агенцията за държавна финансова инспекция за нарушения при разходването на средства по програми на Европейския съюз;

9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) друга информация, свързана с обществените поръчки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В списъка по ал. 1, т. 5 могат да се включват и лица, чиято правоспособност е придобита или призната в държава - членка на Европейския съюз.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)Глава трета.
РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Раздел I.
Общи разпоредби
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Регистърът на обществените поръчки, наричан по-нататък "регистъра", представлява единна електронна база данни.
(2) В регистъра се набира и съхранява информация, свързана с обществените поръчки, с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане.

(3) Информацията за подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства се предоставя от възложителите по реда на чл. 6, ал. 1 и 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Вписването на обстоятелства в регистъра може да бъде отказано, когато:

1. информацията е предоставена не по образеца, утвърден за съответния вид възложител;

2. в образеца не са попълнени задължителни полета;

3. информацията не е предоставена по реда на чл. 6, ал. 1 и 2;

4. при наличие на противоречие между документите по една и съща поръчка.

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Отказът по ал. 4 се съобщава на възложителя в 7-дневен срок от получаването на информацията в агенцията.Чл. 15. Регистърът е публичен. Достъпът до информацията в него е свободен и се осъществява чрез страницата на агенцията в интернет.


Раздел II.
Водене на регистъра
Чл. 16. (1) За всеки възложител на обществени поръчки в регистъра се открива партида с уникален идентификационен номер, по която се извършват всички последващи вписвания.
(2) Уникалният идентификационен номер е 5-цифрено число и представлява поредният номер на вписването на възложителя в регистъра.Чл. 17. Всяка обществена поръчка се вписва в регистъра под уникален номер, който се състои от 3 части, както следва:
1. първа част - номер на партидата на възложителя;

2. втора част - година на решението за откриване на обществената поръчка;

3. трета част - 4-цифрено число, което представлява служебен номер на поредното вписване на обществена поръчка на съответния възложител за годината и се получава автоматично от електронната база от данни.Чл. 18. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства, свързани с партидата на възложителя, се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, и се отбелязват като "служебно вписване".
(2) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, като се запазва информация за първоначалното обстоятелство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Допуснати при вписването грешки се поправят, като в съответното поле от регистъра се вписва правилният текст с пояснение "техническа редакция" или "операторска грешка". Поправките се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, освен в случаите, когато погрешното вписване е извършено по партидата на друг възложител.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Правописни и технически грешки, допуснати от възложителите при попълване на утвърдените образци, се коригират чрез техническа редакция след получено искане от съответния възложител.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Искането по ал. 4 се изпраща по пощата, по факс, по електронна поща с използване на електронен подпис или се съобщава по телефона в срок не по-късно от 5 дни от датата на публикуване на съответния документ.

(6) Когато искането се съобщава по телефона, възложителят трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока по ал. 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато искането е изпратено след срока по ал. 5, то не се разглежда по същество.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не се допуска поправка, която води до съществена промяна в условията, при които е обявена процедурата, включително за изменение на:

1. вида на процедурата;

2. предмета на обществената поръчка;

3. посочените в обявлението срокове.Чл. 19. (1) Регистърът на обществените поръчки се води и поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу унищожаване, неправомерно изменение и ползване.
(2) Защитата на информацията се осигурява чрез нейното периодично и оперативно архивиране.Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В регистъра се съдържа информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки, открити през последните 5 години.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 информацията се архивира по ред, определен от изпълнителния директор на агенцията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) По изключение, когато договори за обществени поръчки, рамкови споразумения или динамични системи за доставка имат срок, по-дълъг от 5 години, информацията за тях се архивира една година след получаване на информацията по чл. 5, ал. 1, т. 10.Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Информация за вписване в регистъра, постъпила на хартиен носител, се съхранява за срок 3 години, считано от годината на постъпване на документа в деловодството на агенцията, след което се архивира или унищожава по реда на Закона за Националния архивен фонд.


Раздел III.
Обстоятелства, които подлежат на вписване в регистъра
Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) В регистъра се вписват:
1. идентификационните данни за възложителя:

а) уникалният идентификационен номер на възложителя съгласно чл. 16;

б) кодът по БУЛСТАТ, съответно единният идентификационен код (ЕИК);

2. уникалният номер на обществената поръчка съгласно чл. 17;

3. документите по чл. 5, ал. 1, т. 2 - 6, 8 и 9 и ал. 2, т. 1 и 2;

4. решенията на възложителите по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а" - "в";

5. информацията по чл. 5, ал. 1, т. 10;

6. становищата на изпълнителния директор на агенцията по чл. 50, ал. 3.

(2) В случаите на обществени поръчки, възлагани по реда на наредбата по чл. 14, ал. 7 ЗОП, в регистъра се вписват съответните обстоятелства по ал. 1.

(3) На вписване в регистъра подлежат и всички промени в обстоятелствата по ал. 1 и 2.Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Раздел I.
Изисквания към кандидатите и участниците (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Кандидатите и участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП в деня, следващ деня на от настъпването им.
(2) Възложителите посочват обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП в обявлението за обществена поръчка, а при процедура на договаряне без обявление - в поканата за участие в процедурата.Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в заявлението или офертата се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

(3) Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.Раздел II.
Задължения на възложителите на обществени поръчки
Чл. 25. Решенията на възложителите, с изключение на тези по чл. 25, ал. 1 ЗОП, трябва да съдържат и:
1. номера и датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка или на конкурса за проект;

2. датата и поредния номер на обнародваното обявление за обществена поръчка, освен в случаите на процедура на договаряне без обявление.Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Възложителите не могат да променят обявените от тях условия и други параметри на обществените поръчки с изключение на:
1. удължаване на сроковете за получаване на оферти или заявления за участие и произтичащата от това промяна на сроковете за получаване на документацията за участие, а когато е необходимо - и на сроковете на валидност на офертите, сроковете за изпълнение на поръчката или датата на отваряне на офертите или заявленията за участие;

2. промяна на датата и часа на отваряне на офертите в случаите по чл. 68, ал. 2 ЗОП;

3. актуализиране на критериите и правилата, на които се основава системата за предварителен подбор.

(2) Промените по ал. 1, т. 1 в зависимост от процедурата, за която се отнасят, се обнародват на електронната страница на "Държавен вестник", вписват се в регистъра, а в случаите по чл. 45а, ал. 1 и 3 се публикуват и в "Официален вестник" на Европейския съюз.Чл. 27. Когато възложител е използвал определена валута при посочване на прогнозната стойност на обществената поръчка в обявлението, той е длъжен да използва същата валута във всички случаи, в които посочва стойност за съответната поръчка.


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато член на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 ЗОП, действията му след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и не се отразяват в съответния протокол или доклад от работата на комисията.


Раздел III.
Правила за провеждане на някои процедури
Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите на различие между описанието на предмета на обществената поръчка и посочения в обявлението код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) за верни се считат данните от описанието на предмета на поръчката.
(2) В случаите на различие между мястото на изпълнение на обществената поръчка, посочено с думи, и попълнения в обявлението код съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) за вярно се приема посоченото с думи място на изпълнението.Чл. 31. (1) Когато възложителите използват електронен търг по чл. 16б, ал. 1 ЗОП, те посочват това обстоятелство в обявлението за обществена поръчка.
(2) Провеждането на електронен търг се основава на:

1. нови цени, когато критерият за оценка на офертите е най-ниска цена;

2. нови цени и/или нови стойности на показателите на офертите, посочени в документацията, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта.

(3) При използване на електронен търг документацията съдържа и:

1. показателите на офертата, чиито стойности ще бъдат предмет на електронен търг; тези показатели трябва да са количествено определими и да могат да се изразят с цифри или с проценти;

2. минимални и/или максимални стойности на показателите по т. 1, които могат да бъдат предлагани;

3. информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на електронния търг, както и кога ще им бъде предоставена;

4. информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг;

5. условията, при които участниците могат да подават нови предложения, включително минималната стъпка за промяна на показателите;

6. информацията, свързана с използваното електронно оборудване, както и условията и техническите изисквания за свързване с него.Чл. 32. (1) Преди провеждане на електронен търг комисията извършва първоначална оценка на офертите.
(2) Оценката по ал. 1, както и оценката по време на електронния търг се извършват в съответствие с определения в обявлението критерий по чл. 37, ал. 1 ЗОП.Чл. 33. (1) След извършване на първоначална оценка на офертите по чл. 32 възложителят изпраща покана за участие в електронен търг едновременно до всички участници, чиито оферти отговарят на посочените изисквания.
(2) Поканата се изпраща по електронен път с използване на електронен подпис и съдържа:

1. предложение до участниците да представят нови цени или нови цени и/или нови стойности на показателите съобразно критерия за оценка на офертите;

2. реда за свързване към използваното електронно оборудване;

3. датата и часа за начало на електронния търг;

4. начина на приключване на електронния търг.

(3) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, поканата по ал. 1 съдържа и:

1. първоначалната оценка на съответната оферта по чл. 32, ал. 1;

2. математическата формула, която ще се използва в електронния търг за целите на автоматичното прекласиране на базата на представените нови цени и/или стойности; формулата включва тежестта на всички показатели, които определят икономически най-изгодната оферта, както е посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

3. мерните единици за определяне стойностите на отделните показатели, необходими за изчисляване на формулата.

(4) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил възможността за представяне на варианти, всеки вариант се оценява отделно съгласно формулата по ал. 3, т. 2.

(5) Електронният търг може да се проведе на последователни етапи.

(6) Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите.

(7) Провеждането на електронния търг се организира по начин, даващ възможност на всеки участник да проверява мястото си в класирането във всеки момент.

(8) На участниците може да се предостави информация за предложени в хода на търга цени или стойности от другите участници, при условие че това е посочено в документацията.

(9) Броят на участниците може да се обявява на всеки етап от електронния търг.

(10) Предоставянето на информация по ал. 8 и 9 не може да води до разкриване на участниците на който и да е етап от електронния търг.Чл. 34. (1) Електронният търг приключва:
1. с настъпването на датата и часа, посочени в поканата, или

2. когато не са получени нови предложения след изтичане на определения в поканата срок, или

3. когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, са завършили.

(2) След приключване на електронния търг комисията съставя протокол за провеждането му, който съдържа:

1. състава на комисията;

2. списък на участниците;

3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) резултатите от оценката и класиране на участниците;

4. дата на съставяне на протокола.

(3) Възложителят определя изпълнител на обществената поръчка и сключва договор с него по реда на чл. 73 и 74 ЗОП.Чл. 35. При състезателен диалог комисията провежда диалог с всеки кандидат поотделно и може да обсъжда предложения, направени от други кандидати, само при писмено съгласие от тяхна страна.


Чл. 36. (1) В обявлението за откриване на процедура състезателен диалог възложителят може да посочи, че диалогът с кандидатите ще се проведе на етапи, при условие че има достатъчен брой предложения, за да се гарантира реална конкуренция.
(2) В случаите по ал. 1 намаляване броя на предложенията се извършва след тяхното представяне в писмен вид от кандидатите и оценяването им по критериите, посочени в обявлението и/или в описателния документ.Чл. 37. В обявлението или в описателния документ при процедурата състезателен диалог възложителят може да предвиди награди или плащания за кандидатите, участвали в диалога.


Чл. 38. (1) В случаите на чл. 90, ал. 1, т. 11 и чл. 103, ал. 2, т. 9 ЗОП, когато обект на обществена поръчка е доставката на стоки, определени по списък в приложението, договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Списъкът по ал. 1 съдържа:

1. код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);

2. допълнителен код - в случай че има такъв, и описанието му съгласно Общия терминологичен речник (CPV);

3. наименование на стоките.Чл. 39. В решението за откриване на процедура на договаряне без обявление възложителите посочват и лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето освен в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12, както и в случаите по чл. 103, ал. 2, т. 9 и 11 ЗОП.


Раздел IV.
Обмен на информация при провеждане на процедури за възлагане на обществените поръчки (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При изпращане на обявлението по електронен път се допуска намаляване на сроковете за получаване на оферти или заявления за участие, когато обявлението е изпратено по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5.


Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Документите, изпратени по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5, които подлежат на обнародване, се изпращат служебно от агенцията до "Държавен вестник".
(2) В приложимите случаи документите, изпратени по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5, могат да се препратят служебно от агенцията и до "Официален вестник" на Европейския съюз по искане на възложителя и ако са спазени утвърдените от изпълнителния директор на агенцията общи условия за предоставяне на услугата "електронен подател".Чл. 41. (1) Когато възложителят предвижда възможност за получаване на оферти по електронен път или заявления за участие по електронен път, по факс или по телефон, той посочва това обстоятелство в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие.
(2) Офертите и заявленията за участие, изпратени по електронен път, се изготвят съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(3) Получените по телефон и по факс заявления за участие се завеждат от лице, упълномощено от възложителя, в регистър, който съдържа:

1. регистрационен номер;

2. дата и час на получаване на обаждането или на съобщението по факс;

3. данни за лицето, което подава заявлението;

4. описание на получения по факса документ.

(4) Регистърът по ал. 1 се води в електронен вид или на хартиен носител.Чл. 42. (1) При изпращане на заявление за участие по факс кандидатите са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:
1. номера, от който постъпва заявлението за участие;

2. дата и час на изпращане.

(2) Заявленията за участие, които не съдържат данните по ал. 1, не се приемат за редовни и не се вписват в регистъра по чл. 41, ал. 3.

(3) Заявленията за участие, получени по факс, се съхраняват от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.Чл. 43. В случаите по чл. 58а, ал. 5 ЗОП решенията, изпратени по факс, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.


Чл. 44. (1) Възложителите са длъжни да осигурят поверителността на информацията, която се съдържа в заявленията за участие, получени по телефон или по факс.
(2) Упълномощените лица по чл. 41, ал. 3 подписват декларация по чл. 35, ал. 3 ЗОП.

(3) При възникване на някое от обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 ЗОП спрямо лицата по ал. 2 те са длъжни незабавно да уведомят възложителя, който определя друго лице.Чл. 45. (1) Когато оферти или заявления за участие се представят по електронен път, възложителят е длъжен да осигури:
1. целостта на предоставените данни;

2. поверителността на офертите или заявленията за участие до момента на тяхното отваряне.

(2) Изпратените по електронен път оферти или заявления за участие се приемат за получени от възложителя, след като се потвърди чрез електронно съобщение до изпращача, че те са регистрирани в електронната му система.Чл. 46. (1) Когато възложителят предвиди възможност за получаване на оферти или заявления по електронен път, той трябва да разполага с необходимото оборудване и софтуер, които позволяват тяхното получаване, без да се разкрива съдържанието им. В този случай видими трябва да са само данните по чл. 41, ал. 3, необходими за завеждането на офертата или заявлението за участие в регистър.
(2) Получените по реда на ал. 1 оферти или заявления за участие не се отварят до деня, определен за разглеждането им от комисията.

(3) Възложителят упълномощава длъжностно лице, което регистрира и съхранява постъпилите по електронен път заявления за участие или оферти. Лицето подписва декларация по чл. 35, ал. 3 ЗОП.Чл. 47. (1) Предлаганата цена като част от оферта, подадена по електронен път, задължително се изпраща по реда за подаване на цялата оферта с отделно електронно съобщение, което съдържа указание за принадлежност към съответната оферта.
(2) Предложението за цената се завежда в регистъра по чл. 46, ал. 1 и се отваря от комисията след разглеждане на офертите.Раздел V.
Договори за обществени поръчки
Чл. 48. (1) Лицата, определени за изпълнители, трябва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.
(2) Възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник, когато определеният за изпълнител участник откаже сключването на договора. За отказ се приема и неявяването в срока, определен от възложителя, освен ако неявяването е по обективни причини.

(3) Когато възложителят определи за изпълнител втория класиран участник, той го поканва писмено да сключи договор за обществена поръчка в 3-дневен срок от установяване на обстоятелствата по ал. 2.Чл. 49. (1) Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.
(2) В случаите по ал. 1, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.Глава пета.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ (ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)
Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП е проверка за съответствие на мотивите, съдържащи се в решението за откриване, с приложените доказателства с цел установяване законосъобразността на избора на процедурата на договаряне без обявление.
(2) Доказателствата заедно с поканата по чл. 5, ал. 1, т. 7 се изпращат до агенцията едновременно с решението за откриване. Когато решението е изпратено по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5, поканата и доказателствата се изпращат по един от начините, посочени в чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3.

(3) Проверката по ал. 1 се извършва от трима експерти и приключва с изготвяне на становище, което се одобрява от изпълнителния директор на агенцията.

(4) Становището съдържа заключение относно съответствието на избора на процедура с изискванията на закона и се изготвя само въз основа на представените с решението доказателства.

(5) Становището се публикува в Регистъра на обществените поръчки в срок до 7 работни дни от получаването на решението.

(6) Становището не е задължително за възложителя, но когато в него има констатации за незаконосъобразност и процедурата завърши със сключване на договор за обществена поръчка, изпълнителният директор на агенцията уведомява органите по чл. 123, ал. 1 ЗОП.Чл. 51. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 52. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 53. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 54. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 55. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 56. За нарушаване на правилника виновните лица и лицата, които са допуснали извършване на нарушение, се наказват по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 57. (1) Актовете за установяване на нарушения по правилника се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършването му.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 150, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 21 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на разпоредбите на чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 4, ал. 2 относно текста "съответно до "Официален вестник" на Европейския съюз", чл. 10, 11 и 50 - 55 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "AРХИВИ", ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "AРХИВИ", И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"
(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2007 Г.)
§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.Приложение към чл. 38, ал. 1
Приложение към чл. 38, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

CPV код ОБЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Допълнителен код Описание на
допълнителния код
1 2 3 4 5
03211100-4 Пшеница
03211110-7 Твърда пшеница
03211120-0 Мека пшеница
03211200-5 Царевица
03211300-6 Ориз
03211400-7 Ечемик
03211500-8 Ръж
03211600-9 Овес
03221210-1 Фасул
03221211-8 Бакла
03221212-5 Зелен фасул
03221213-2 Испански фасул
03413000-8 Дърва за горене
09240000-3 Масла и продукти, получени от или на базата
на въглища
09200000-1 Нефтопродукти, продукти от въглища и
маслопродукти
09111000-0 Въглища и горива на базата на въглища
09111100-1 Въглища
09100000-0 Горива
09111200-2 Горива на базата на въглищата
09121000-3 Газ от каменни въглища, газ за използване в
градски условия или подобни видове газ
09111210-5 Постни въглища (с малко летливи съставки)
09111220-8 Брикети
09110000-3 Твърди горива
09111300-3 Изкопаеми горива
09111400-4 Горива на базата на дърва
14430000-4 Сол, концентрирана чрез изпарение и чист
натриев хлорид
34927100-2 Сол за посипване на пътища (против заледяване)
15111100-0 Говеждо месо
15112100-7 Прясно птиче месо
15113000-3 Свинско месо
15411200-4 Олио за готвене
15511100-4 Пастьоризирано мляко
15612100-2 Пшеничено брашно
15612110-5 Пълнозърнесто брашно
15612120-8 Брашно за хляб
15612130-1 Брашно без мая
15612150-7 Брашно за сладкиши
15612190-9 Ферментиращо или самонабухващо брашно
15831200-4 Бяла захар
15872400-5 Сол
44212225-2 Стълбове + BA48-3 Обработен
30195000-2 Табла + AB13-8 Дърво
44175000-7 Панели (табла) + AB13-8 Дърво
09220000-7 Вазелин, восък на нефтена основа и специални
бензини
09131000-6 Авиационен керосин
09131100-7 Керосин за реактивни двигатели
09132100-4 Безоловен бензин
09222000-1 Специални бензини
09130000-9 Нефт и негови дестилати
09210000-4 Смазочни препарати
09134000-7 Газьол
09134100-8 Дизелово масло
09134200-9 Дизелово гориво
09135000-4 Тежки горива (мазут)
09135100-5 Гориво за отопление
09211000-1 Смазочни масла и препарати
09211100-2 Моторни масла
09211200-3 Компресорни масла
09211300-4 Турбинни масла
09211400-5 Масла за зъбни предавки
09211500-6 Редукторни масла
09211600-7 Масла за хидравлични системи и за други цели
09211610-0 Течности за хидравлични трансмисии
09211620-3 Формовъчни масла
09211630-6 Антикорозионни масла
09211640-9 Електроизолационни масла
09211650-2 Спирачни течности
09211700-8 Бели масла и течен парафин
09211710-1 Бели масла
09211720-4 Течен парафин
09211800-9 Нефтени масла и препарати
09211810-2 Леки масла
09211820-5 Нефтени масла
09120000-6 Газообразни горива
09122000-0 Пропан и бутан
09122100-1 Газ пропан
09122110-4 Втечнен пропан
09122200-2 Газ бутан
09122210-5 Втечнен бутан
24327200-4 Дървени въглища
24327300-5 Масла и продукти, получени при дестилацията
на високотемпературни каменовъглени катра-
ни и смоли
22610000-9 Печатарско мастило
24951000-5 Греси и смазочни препарати
24951100-6 Смазочни вещества
24951110-9 Глинесто-промивна смес, използвана при сондиране
24951120-2 Силиконови греси
24951130-5 Промивни течности, използвани при сондиране
14700000-8 Основни метали
14711100-9 Необработен чугун
14621110-4 Фероманган + DA24-3 И свързани с това
изделия
14711000-8 Желязо
14622000-7 Стомана
34946120-7 Материали за железопътно строителство + BA37-0 Горещовалцован
34946121-4 Клинове и релсови подложки + BA39-6 Ламиниран
34946122-1 Направляващи релси + BA39-6 Ламиниран
34947100-8 Траверси + BA39-6 Ламиниран
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел и
профили, използвани в строителството + AA06-6 Олово
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани
със строителни материали + AA06-6 Олово
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA06-6 Олово
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA06-6 Олово
14712000-5 Олово + BA14-1 Прах/пудра
+ BA16-7 На люспи
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел и
профили, използвани в строителството + AA09-5 Цинк
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани
със строителни материали + AA09-5 Цинк
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA09-5 Цинк
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA09-5 Цинк
14713000-2 Цинк + BA14-1 Прах/пудра
+ BA16-7 На люспи
+ BA14-1 Прах/пудра
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел и
профили, използвани в строителството + AA08-2 Калай
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани
със строителни материали + AA08-2 Калай
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA08-2 Калай
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA08-2 Калай
14714000-9 Калай + BA14-1 Прах/пудра
+ BA16-7 На люспи
14715000-6 Мед + BA14-1 Прах/пудра
+ BA16-7 На люспи
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел
и профили, използвани в строителството + AA04-0 Мед
44333000-3 Метална тел + AA04-0 Мед
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свър-
зани със строителни материали + AA04-0 Мед
14721000-1 Алуминий + BA14-1 Прах/пудра
+ BA16-7 На люспи
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел
и профили, използвани в строителството + AA02-4 Алуминий
44333000-3 Метална тел + AA02-4 Алуминий
44172000-6 Ламарини (строителни) + AA02-4 Алуминий
44174000-0 Листове + AA02-4 Алуминий
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA02-4 Алуминий
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA02-4 Алуминий
44523300-5 Съединителни елементи + AA02-4 Алуминий
14712000-5 Олово
14713000-2 Цинк
14714000-9 Калай
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел
и профили, използвани в строителството + AA07-9 Никел
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свър-
зани със строителни материали + AA07-9 Никел
44172000-6 Ламарини (строителни) + AA07-9 Никел
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA07-9 Никел
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA07-9 Никел
14722000-8 Никел + BA14-1 Прах/пудра
+ BA16-7 На люспи
 
Къде бихте инвестирали парите си в период на икономическа криза?
 

Актуални Новини

You haven't selected any category or there's no items on the selected category.
В момента има 3 посетителя в сайта