ja_mageia

English Bulgarian French German Italian Russian Spanish
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Начало Ресурси Правилници и Инструкции Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност PDF Печат Е-поща
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г.
Предмет
Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.


Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Данъчно задължено лице
Чл. 2. Данъчно задължено лице при внос на стоки е всяко физическо или юридическо лице.


Предоставяне на стоки или извършване на услуга
Чл. 3. (1) Доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка.
(2) Алинея 1 се прилага и за доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено извън територията на страната.

(3) За доставките на стоки или услуги между лице, установено на територията на държава членка и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, се прилагат общите правила на закона, регламентиращи режима на доставките.

(4) Алинея 3 се прилага и за доставки на стоки или услуги между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състава на същото лице, установени на територията на друга държава членка.

(5) Доставката на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на друга държава членка, в състава на едно лице, установено на територията на страната, не се отчита, документира и декларира по реда на закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинеи 3 и 4 не се прилагат, когато доставките на услуги се извършват с цел покриване на разходи по себестойност. В тези случаи е налице вътрешен оборот и не е налице доставка.

(7) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Дейността, извършвана от организациите за колективно управление по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права, по администриране и обслужване на управлението на отстъпените им авторски права, не е доставка на услуга към авторите или носителите на тези права.Глава втора.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИ И НА ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ
Раздел I.
Място на изпълнение на доставки
Място на изпълнение при доставка на стока
Чл. 4. В случаите на доставки на стоки, които се превозват от трети страни или територии до място на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, ако доставчикът на стоките е и вносител.


Място на изпълнение при доставка на услуга
Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За целите на определянето на мястото на изпълнение при доставка на услуга по смисъла на закона, понятията "постоянен адрес" или "обичайно пребиваване" означават мястото, вписано като такова в паспорт или лична карта, а при липса на такива - в други документи за самоличност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мястото на изпълнение на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона) се определя по реда на чл. 21, ал. 2, т. 2 от закона, когато услугите са оказвани във връзка с международен транспорт между:

1. трета страна/територия и трета страна/територия, или

2. трета страна/територия и друга държава членка, или

3. друга държава членка и трета страна/територия.Място на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността
Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато спедитор действа при условията на спедиционен договор и оказва спедиторска услуга във връзка с доставка на услуги по транспорт на стоки между държави членки, мястото на изпълнение на доставката на спедиторската услуга е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 3 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката на спедиторската услуга е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Спедиторска услуга по ал. 3 и 4 е услуга по организиране, осъществяване или обслужване на транспорт на стоки между държави членки, което включва предоставянето на транспортна услуга като основна доставка и предоставянето на съпътстващи доставки във връзка с тази транспортна услуга като транспортна обработка, обработка на документи, складиране и застраховане. Когато основната доставка на транспортна услуга е свързана с транспорт на стоки между две места на територията на страната, спедиторът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че транспортът на стоките на територията на страната е пряко свързан с транспорта на стоките между държави членки.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 3 - 5 разпоредбата на чл. 127 от закона не се прилага.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Мястото на изпълнение при доставка на куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона) във връзка с транспорт между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът започва.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 7 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана куриерската или пощенската услуга.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по предходните алинеи се приравняват на доставки на услуги по транспорт на стоки по чл. 22 от закона.Място на изпълнение при доставка на услуга, съпътстваща доставката на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността
Чл. 7. (1) Мястото на изпълнение на доставка на услуга, свързана с транспортна обработка на стоки, съпътстваща доставката по чл. 6, е на територията на държавата членка, в която фактически се извършва транспортната обработка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която фактически е извършена транспортната обработка, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(3) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от агент, брокер и друг посредник, действащи от името и за сметка на друго лице, във връзка с доставката на услуга по чл. 6, е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Независимо от ал. 3, когато получател по доставката по ал. 2 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(5) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, във връзка с предоставянето на услуга по транспортна обработка на стоки по ал. 1, е мястото, където фактически е извършена транспортната обработка на стоките.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 5 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която фактически е извършена транспортната обработка, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по предходните алинеи се приравняват на доставки на услуги по чл. 23 от закона.Място на изпълнение при доставка на услуга по оценка и работа върху движими вещи с получател, установен на територията на друга държава членка
Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Мястото на изпълнение на доставка на услуга по оценка, експертиза и работа върху движими вещи е мястото, където фактически се извършва услугата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Когато получател по доставката по ал. 1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, където фактически е извършена услугата, и стоките са напуснали територията на държавата членка, където фактически е извършена услугата, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите, когато услуга по оценка, експертиза или работа по движими вещи е фактически извършена на територията на страната, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За удостоверяване на обстоятелствата по чл. 24, ал. 3, т. 2 от закона, когато услугата фактически е извършена на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната извън територията й, като:

а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени извън територията на страната - в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или

б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени извън територията на страната - когато транспортът е извършен от доставчика, или

в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са напуснали територията на страната - когато транспортът е извършен от получателя.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Ако доставчикът на услугата не се снабди с документите по ал. 4 до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие за доставката, и услугата фактически е извършена на територията на страната, се счита, че доставката е с място на изпълнение на територията на страната и данъкът за нея става изискуем на последния ден от данъчния период, следващ данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие за доставката.

(6) Данъкът по ал. 5 се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 6 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие за доставката.

(8) Когато впоследствие доставчикът се снабди с документите по ал. 4, той коригира резултата от прилагането на ал. 5 и 6 чрез анулиране на протокола по ал. 6. За анулирането не се издава нов протокол.

(9) Анулирането по ал. 8 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по ал. 1 се приравняват на доставки на услуги по чл. 24 от закона.Раздел II.
Място на изпълнение на вътреобщностно придобиване
Удостоверяване на наличие на обстоятелства за вътреобщностно придобиване
Чл. 9. (1) За доказване на обстоятелствата по чл. 62, ал. 3 от закона, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им, придобиващият по чл. 62, ал. 2 от закона следва да разполага с документ, удостоверяващ, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в тази държава членка. Този документ се издава от компетентната администрация на държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.
(2) За доказване на обстоятелствата по чл. 62, ал. 5 от закона посредникът в тристранна операция следва да разполага със следните документи:

1. фактура, издадена от прехвърлителя в тристранната операция, в която е посочен идентификационният номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на посредника;

2. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) фактура по чл. 79, ал. 2, т. 1, издадена от посредника в тристранната операция, в която е посочен ДДС номерът на придобиващия в тристранната операция, издаден от държавата членка, където стоките пристигат;

3. VIES-декларация за съответния данъчен период, в която е декларирана доставката, във връзка с която е издадена фактурата по т. 2;

4. писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени.

(3) В случай че посредникът в тристранната операция не се снабди с документите по ал. 2 до изтичането на данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона би станал изискуем, се счита, че вътреобщностно придобиване е с място на изпълнение на територията на страната, данъкът за което става изискуем от посредника.

(4) В случаите по ал. 3 данъкът става изискуем на последния ден от данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона би станал изискуем, и се начислява от посредника чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 4 се издава в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът по ал. 4 е станал изискуем.Корекции
Чл. 10. (1) Когато данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона е начислен с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона и впоследствие лицето, осъществило вътреобщностното придобиване, се снабди с документа по чл. 9, ал. 1, лицето коригира резултата от прилагането на чл. 62, ал. 2 от закона чрез анулиране на протокола по чл. 117, ал. 2, с който данъкът е начислен. За анулирането не се издава нов протокол.
(2) В случаите по ал. 1 протоколът се анулира най-късно на последния ден от данъчния период, през който лицето се е снабдило с документа по чл. 9, ал. 1.

(3) Когато посредникът в тристранна операция се снабди с документите по чл. 9, ал. 2, след срока по чл. 9, ал. 3 той коригира резултата от прилагането на чл. 9, ал. 4 и 5.

(4) В случаите по ал. 3 корекцията се извършва от посредника чрез анулиране на протокола по чл. 9, ал. 5. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която посредникът се е снабдил с документите по чл. 9, ал. 2.Глава трета.
ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ, ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪК
Данъчно събитие
Чл. 11. (1) Данъчно събитие по смисъла на закона е всяка доставка, извършена от данъчно задължено по закона лице, включително доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
(2) Данъчно събитие е и вътреобщностното придобиване на стоки.

(3) Данъчно събитие е и вносът на стоки по смисъла на чл. 16 от закона.Дата на възникване на данъчното събитие при доставка на стоки или услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) С изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 и 4 от закона услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
(2) Когато по договор за доставка на услуга същата е свързана с изпълнението на отделни етапи, които се приемат от получателя по доставката, за всеки етап на завършеност на услугата възниква данъчно събитие, данъкът за което става изискуем на датата на приемане на съответния етап, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.

(3) При извършване на доставки с периодично или непрекъснато изпълнение всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка, данъчното събитие за която възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.

(4) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2 и 3, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането.

(5) Алинеи 3 и 4 се прилагат и в случаите на договор за лизинг, в който не е уговорено задължение, а само възможност (опция) за прехвърляне на правото на собственост. Счита се, че в един договор за лизинг е налице опция, когато за прехвърлянето на собствеността се изисква изрично волеизявление на лизингополучателя и допълнително заплащане, различно от дължимите вноски по договора.

(6) Алинеи 3 и 4 се прилагат и в случаите на доставка по предоставяне на отстъпени авторски и сродни права от организации за колективно управление по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права на ползвателите.

(7) Данъчното събитие на доставка по отстъпване на авторски права от авторите или носителите на авторските права на организациите за колективно управление по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права възниква на датата, на която авторите или носителите на авторски права одобрят разпределените суми от организациите за колективно управление чрез подписване на двустранен протокол. Когато, преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането.

(8) Независимо от разпоредбата на чл. 127, ал. 2, т. 2 от закона при доставка на вестници, списания, книги и други печатни произведения, музикални аудио- и видеозаписи и видеозаписи на филми на електронен или технически носител датата на възникване на данъчното събитие на доставката между комитента/доверителя и комисионера/довереника се определя по реда на чл. 25, ал. 8 от закона.Данъчно събитие при промяна на договор за лизинг
Чл. 13. (1) В случаите на промяна на договор за лизинг, в който първоначално е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и в резултат на промяната на договора се предвижда изрично прехвърляне на правото на собственост върху стоката, се счита, че на датата на промяната на договора лицето извършва доставка по чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона.
(2) Данъчната основа на доставката по ал. 1 е равна на сумата от вноските, дължими след датата на промяната на договора, без дължимия за тях данък.

(3) Доставката по ал. 1 се документира по общия ред на закона.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Услугата по предоставянето на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг се счита за отделна доставка, данъчното събитие за която възниква по реда на чл. 25, ал. 4 от закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставката по ал. 4 се документира по общия ред на закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При заместване на лизингополучател с нов лизингополучател по съществуващ лизингов договор, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката, се счита, че към датата на заместване с новия лизингополучател е налице прекратяване на договора със заместения (първоначалния) лизингополучател, което се документира по реда на чл. 115, ал. 6 от закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 6 се счита, че на датата на заместване с новия лизингополучател лизингодателят извършва доставка по чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона към новия лизингополучател. Данъчната основа на тази доставка е равна на сумата от вноските, дължими след датата на заместването с новия лизингополучател, без дължимия за тях данък.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставката по ал. 7 се документира по общия ред на закона.Данъчна основа на доставки на акцизни стоки
Чл. 14. В данъчната основа по чл. 26 и 52 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.


Данъци и такси по Закона за местните данъци и такси
Чл. 15. Данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се включват в данъчната основа на доставките, за които те са дължими.


Усвояване на финансирания (субсидии)
Чл. 16. (1) Финансиранията (субсидиите) се приемат за усвоени, когато възникнат условията, необходими за признаването им като приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
(2) Когато полученото финансиране (субсидия) е доплащане едновременно както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит и не може да бъде определено с какви доставки или дейности е свързано, се приема, че финансирането (субсидията) е разпределено пропорционално в зависимост от извършените от доставчика доставки по чл. 73, ал. 3 от закона и извършените доставки по чл. 73, ал. 4, т. 2 - 6 от закона за последните 12 месеца преди месеца, през който е усвоено финансирането (субсидията).Обикновени или обичайни опаковъчни материали
Чл. 17. (1) Обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери от закона са само онези, които са предназначени за многократна употреба без преработка, като бутилки, каси, бидони, варели, палети, бъчви, цистерни, контейнери и др. под., след привеждането им в съответствие с хигиенните и санитарните изисквания.
(2) Данъчната основа по чл. 26, ал. 2 от закона не се увеличава със стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери по чл. 26, ал. 3, т. 4 от закона, доколкото тази стойност е включена в съпътстващите разходи по опаковане по чл. 26, ал. 3, т. 3 от закона.Търговска отстъпка или намаления, предоставени на получателя
Чл. 18. (1) Член 26, ал. 5, т. 1 от закона се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги.
(2) Не се счита за предоставена търговска отстъпка или намаление предоставянето на стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, по повод на която се предоставят.

(3) Стоките или услугите са свързани с предмета на доставката по смисъла на ал. 2, ако са от същия вид или са предназначени за реклама, тестване, съпътстват или улесняват употребата на предоставената стока или услуга.

(4) Когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.

(5) В случаите по чл. 26, ал. 5, т. 2 от закона, когато обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери не бъдат върнати в 12-месечен срок от изпращането им, данъчната основа на доставката се увеличава чрез издаване на дебитно известие към издадената за доставката фактура. Известието се издава в 5-дневен срок, считано от деня, в който изтича 12-месечният срок.Данъчна основа при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки
Чл. 19. (1) В данъчната основа при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки се включва и дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани.
(2) Когато дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани, е възстановен, данъчната основа по ал. 1 се намалява с възстановения размер на акциза.

(3) Възстановяването на акциза по ал. 2 се удостоверява от лицето с документ, издаден от компетентната администрация на държавата членка, която е възстановила акциза.

(4) Намалението на данъчната основа по ал. 2 се извършва с издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 4 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на данъчния период, през който лицето се е снабдило с документа по ал. 3.

(6) В данъчната основа по чл. 64 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.Особени случаи на определяне на данъчната основа
Чл. 20. Пазарната цена по чл. 27, ал. 3 от закона се определя към датата на възникване на данъчното събитие за доставката.


Глава четвърта.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ДОСТАВКИТЕ
Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността
Чл. 21. (1) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител на стоките, заверена от изходно митническо учреждение;

2. фактура за доставката;

3. документ за превоза на тези стоки.

(2) Когато стоките се изпращат или превозват до трета територия, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. документ за превоза на тези стоки;

3. писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на трета територия.Международен транспорт на пътници
Чл. 22. За доказване на международен транспорт на пътници по чл. 29 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:
1. лиценз за извършване на международен превоз на пътници;

2. документ, удостоверяващ извършен международен превоз на пътници, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът.Международен транспорт на стоки
Чл. 23. (1) За доказване на международен транспорт на стоки по чл. 30, т. 1 и 2 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:
1. лиценз за извършване на международен превоз на товари, ако транспортът е автомобилен;

2. международни превозни документи, в които е вписан като превозвач - товарителница, коносамент, авиотоварителница или друг международно признат превозен документ или копие от тях;

3. фактура за доставката.

(2) За доказване на международен транспорт на стоки по чл. 30, т. 3 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

1. превозни документи, в които доставчикът е вписан като превозвач;

2. копие от транзитна митническа декларация за превоз между две митнически учреждения, в която е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът;

3. фактура за доставката.Международен транспорт на природен газ и електрическа енергия
Чл. 24. (1) За доказване на международен транспорт на природен газ по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със:
1. договор за превоз, пренос или транзит на природен газ;

2. писмено потвърждение от доставчика на природен газ за транзитираните количества, придружено с приемно-предавателен акт, изготвен от газоизмервателна станция;

3. фактура за доставката.

(2) За доказване на международен транспорт на електроенергия по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със следните документи:

1. писмено потвърждение за транзитираните количества от собственика на електрическата енергия или документи, издадени от администратора по международни съглашения за трансгранична търговия;

2. фактура за доставката.Доставка на стоки за снабдяване на плавателен съд, въздухоплавателно средство или подвижен железопътен транспорт
Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За доказване на доставката по чл. 31, т. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на международния рейс, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното превозно средство;

2. писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител - когато направлението е трета страна;

3. фактура за доставката.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Член 31, т. 1 от закона се прилага и за международен рейс в рамките на Общността.Доставка на стоки за снабдяване, предназначени за потребление на плавателни съдове
Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка за снабдяването по чл. 31, т. 2, буква "а" от закона на големи плавателни съдове с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;

2. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателния съд, от който е виден размерът на плавателния съд по смисъла на чл. 34 от Кодекса на търговското корабоплаване;

3. фактура за доставката.

(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Извън случаите на ал. 1 за доказване на доставка за снабдяването по чл. 31, т. 2, буква "а" от закона на плавателни съдове с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;

2. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателния съд, от който е виден размерът на плавателния съд по смисъла на чл. 34 от Кодекса на търговското корабоплаване;

3. документи, удостоверяващи правото за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън морските пространства на Република България;

4. фактура за доставката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, букви "б" и "в" от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на международния рейс, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.Доставка на услуги по строителство на кораб или самолет
Чл. 27. (1) За доказване на доставка на услуги по строителството на кораб или самолет по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор за строителството на кораб или самолет;

2. фактура за доставката.

(2) За доказване на доставка на услуги по поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораб или самолет по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор с корабопритежателя или компанията, експлоатираща самолета, за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.Отдаване под наем на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав
Чл. 28. (1) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За доказване на доставка по чл. 31, т. 4, буква "б" от закона с място на изпълнение на територията на страната по отдаване под наем на плавателни съдове с размери, съответни на тези по чл. 34, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор за наем;

2. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателното средство;

3. фактура за доставката.

(2) (Предишен текст на чл. 28, изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За доказване на доставка по чл. 31, т. 4, буква "а" от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор, от който е видно, че плавателният съд, въздухоплавателното средство или подвижният железопътен състав ще бъдат използвани от наемателя им за извършване на международен транспорт, включително международен транспорт в Общността;

2. лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на наемателя да извършва международен транспорт с наетото превозно средство, когато наемател е местно лице;

3. копие от документ, от който е видно:

а) инициал на превозното средство;

б) екипаж или бригада;

в) номер на полет, плаване или друг рейс, маршрут, време на тръгване и време на връщане;

4. фактура за доставката.Обработка на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав, които са в международен рейс
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставките на услуги по обработка на плавателен съд по чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. за малките плавателни съдове:

а) документ, издаден от пристанищното предприятие на корабособственика или на неговия агент за тези услуги, от който е видно, че плавателният съд извършва международен рейс, включително международен рейс в Общността, и са посочени номерът и датата на този рейс;

б) фактура за доставката;

2. за големите плавателни съдове:

а) документ, от който да е видно, че плавателният съд е посетил пристанището;

б) копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателния съд, от който е виден размерът на плавателния съд по смисъла на чл. 34 от Кодекса на търговското корабоплаване;

в) фактура за доставката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За доказване на доставките на услуги по обработка на въздухоплавателно средство по по чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) документ за наземно обслужване, издаван от летищното предприятие или от лицензирания оператор за наземно обслужване на авиационния оператор, получател на тези услуги, от който е видно, че въздухоплавателното средство извършва международен полет, включително международен полет в Общността и са посочени номерът и датата на този полет;

2. фактура за доставката.

(3) За доказване на доставките на услуги по обработка на подвижен железопътен състав по чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. копие от товарителница CIM или копие от товарителница СМГС, разписка обр. 312в;

2. фактура за доставката.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Спасителни операции по чл. 31, т. 10 от закона са тези операции, които представляват услуги, свързани с борба с бедствия, ликвидиране на последиците от тях, както и предотвратяване на бедствия посредством предохранителни мероприятия, когато тези операции се осъществяват извън територията на страната.

(5) "Бедствие" е земетресение, наводнение, стихийни пожари, свличане (срутване) на пластове, вулканична дейност, въздушни или водни стихии, нападения на диви животни, каламитетно намножаване на насекоми, епидемии и др. под., както и аварии и катастрофи, чийто характер е станал масов и са прераснали в бедствие (химически, радиационни и други замърсявания, аварии или катастрофи на превозни средства, осъществяващи обществен транспорт и др.).

(6) Услуги, свързани със спасителни операции, са:

1. борба с бедствия, вкл. превоз на спасителни екипи; издирване, превоз или евакуация на хора; доставяне на храна, медикаменти, човешки органи и др.; действия по разпръскване на химически и други средства; други спасителни работи (наблюдение, измерване, изследване, картографиране, въздействие върху времето, фотографиране и др. под.);

2. отдаване под наем на превозно средство за целите на извършваните услуги по т. 1.

(7) За доказване на доставките на услуги по ал. 6 доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. когато са извършени с въздухоплавателно средство:

а) документ от чуждестранния компетентен орган, удостоверяващ предохранителните мерки, бедствието или ликвидирането на последиците от него, както и характера му;

б) договор за извършване на услугите;

в) свидетелство за авиационен оператор;

г) протокол за извършените услуги в часове или друг показател по вид на услугата;

д) фактура за доставката;

2. когато са извършени с плавателно средство:

а) документи, доказващи извършените услуги, съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

б) фактура за доставката;

3. когато са извършени с подвижен железопътен състав:

а) документи, доказващи извършените услуги;

б) фактура за доставката.Транспортна обработка на стоки или пътници
Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За доказване на доставка услуга по транспортна обработка на стоки включително на транспортни контейнери по чл. 31, т. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. документите, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 могат да бъдат издадени на името на корабособственика (авиационния оператор или железопътния превозвач), собственика на товарите, превозвача или спедитора.

(3) За доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на пътници по чл. 31, т. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. документите, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.Доставка на плавателни съдове и въздухоплавателни средства
Чл. 31. За доказване на доставка по чл. 31, т. 7 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху превозното средство съгласно Кодекса на търговското корабоплаване, съответно Закона за гражданското въздухоплаване;

2. фактура за доставката.Доставка, свързана с международния стоков трафик
Чл. 32. (1) За доказване на доставка по чл. 32, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. митнически документи, удостоверяващи, че стоката е необщностна;

2. митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или в свободен склад или под митнически режим - митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит;

3. фактура за доставката.

(2) За доказване на доставка по чл. 32, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмена декларация от лицето - титуляр на направлението/режима по ал. 1, в която е декларирано, че към датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем за стоките, са налице обстоятелствата по ал. 1.

2. фактура за доставката.Доставка по обработка на стоки
Чл. 33. За доказване на доставка на услуги по обработка на стоки по чл. 33 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) писмена митническа декларация за поставяне на стоките под митнически режим "активно усъвършенстване" или "обработка под митнически контрол", в която той е вписан като титуляр - когато стоките са необщностни, съответно документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал. 3 от закона, когато стоките са общностни и се въвеждат на територията на страната от трета територия;

2. договор, съгласно който той поема задължението да се извърши обработка, преработка или поправка на стоките по т. 1;

3. документи, доказващи извършената обработка, преработка или поправка на стоките по т. 1;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) писмена митническа декларация за износ или реекспорт на обработените, преработените или поправените стоки, с която той приключва режима по т. 1, съответно митнически документ, удостоверяващ, че обработените, преработените или поправените стоки се изпращат от територията на страната до трета територия;

5. фактура за доставката.Доставка на злато за централни банки
Чл. 34. За доказване на доставка по чл. 34 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. писмен договор за прехвърляне на собствеността върху златото;

2. копие на документ, удостоверяващ, че статутът на получателя е централна банка на друга държава членка - когато получател е централна банка на друга държава членка;

3. писмено потвърждение от получателя по т. 2, удостоверяващо, че стоките са получени от него;

4. фактура за доставката.Доставка на стоки в търговски обекти за безмитна търговия
Чл. 35. (1) Продажба на стоки в търговски обекти за безмитна търговия по чл. 35 от закона е облагаема с нулева ставка само когато продажбата на стоките се счита за износ, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) Продажбите по ал. 1 се отчитат и документират по реда на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.Доставка на услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници във връзка с международен транспорт
Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Агентийска услуга по чл. 31, т. 9 от закона с място на изпълнение на територията на страната е услугата, която корабният агент предоставя на корабопритежателя и/или капитана на кораба във връзка с всички формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба.
(2) За доказване на доставката по ал. 1 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. дисбурсментска сметка;

2. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) договор между корабопритежателя и корабния му агент или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

3. фактура за доставката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Брокерска услуга във връзка с доставка по по чл. 31, т. 9 от закона е услуга за морско посредничество по смисъла на чл. 226 - 230 от Кодекса на търговско корабоплаване.

(4) За доказване на доставката по ал. 3 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) договор за морско посредничество или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

2. фактура за доставката.

(5) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Извън случаите по ал. 1 и 3 за доказване на доставки по чл. 31, т. 9 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. документи, с които се доказва извършването на услугите по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване;

2. фактура за доставката.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на спедиторска услуга с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. копие от транспортен документ за международен превоз, във връзка с който са оказани спедиторските услуги, а при липса на единен международен транспортен документ - алтернативно:

а) копие от писмена митническа декларация, показваща мястото в страната, където стоката е била оформена като местна стока при вноса;

б) копие от митническите документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности - в случаите на внос по чл. 16, ал. 3 от закона;

в) копие от документа по чл. 21, ал. 1, т. 1;

г) копие на документа по чл. 21, ал. 2, т. 3;

д) копие от транзитна митническа декларация за превоз между две митнически учреждения;

2. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) фактура за спедиторските услуги по организиране, осъществяване или обслужване на международен транспорт и включените в същия дейности по попътно претоварване, складиране, застраховане и митническо оформяне.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на куриерска услуга с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. товарителница;

2. фактура за транспортната услуга или с документ, с който изпращачът поема задължението да плати, в случай че получателят откаже да плати;

3. фактура за доставката.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на пощенски услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. бордера за предаване, използвани при размяна на международни пощенски експедиции съгласно Правилника за изпълнение на Всемирната пощенска конвенция и Правилника за изпълнение на Споразумението за пощенските колети;

2. фактура за доставката.

(9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Услугите по ал. 5, 6 и 7 се приравняват на услуги по международен транспорт на стоки по чл. 30 от закона.

(10) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) В случаите по ал. 5 разпоредбата на чл. 127 от закона не се прилага.Доставка на услуга по продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници
Чл. 37. За доказване на доставката на услуга по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страна, оказвана във връзка с международен транспорт на пътници, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор за извършване на посредническа услуга във връзка с продажба на самолетни билети за международен транспорт;

2. отчет за извършените продажби на самолетните билети, изготвян и представян на авиокомпанията съгласно договора с нея и съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на отстъпката (комисиона);

3. отчет за извършените продажби на самолетните билети, съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на таксата за продажба на самолетен билет;

4. фактура за доставката.Доставка на други услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници
Чл. 38. (1) За доказване на доставките по чл. 36, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната, извън тези по чл. 36 и 37, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)Корекции на доставките
Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 21 - 38 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.
(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)Настаняване, предоставяно от хотелиер, което е част от организирано пътуване
Чл. 40. За доказване на доставките по чл. 66, ал. 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. документ, удостоверяващ, че настаняването е част от организирано пътуване;

2. копие от регистъра на настанените туристи;

3. удостоверение за категоризация на туристическия обект;

4. фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 от закона.Глава пета.
ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ
Доставка на протези, свързана със здравеопазване
Чл. 41. Протезите по смисъла на чл. 39, т. 3 от закона са протезите по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 63 от 2005 г. - РВАС № 7081 от 2005 г. по адм. дело № 4402 от 2005 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2006 г. - РВАС № 7623 от 2006 г. по адм. дело № 2426 от 2006 г.).


Финансови услуги и застрахователни услуги (Загл. доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)
Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Деривати на ценни книги по смисъла на чл. 46, т. 5 от закона са: инвестиционни портфейли, купони на облигации и други подобни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Освободена доставка по смисъла на чл. 47 от закона е и извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от презастрахователи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъчната основа на извършваните като основна дейност финансови услуги (сделки) за покупко-продажба (обмен) на чуждестранна валута е положителната разлика (положителен марж) между отчетените съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, приходи и разходи от валутни операции, реализирани за данъчния период. Приходите и разходите от последващи оценки (преоценки) на чуждестранна валута не участват при формирането на данъчната основа.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато за услугите по ал. 3 са уговорени такси или комисиони, стойността им се прибавя към формираната по ал. 3 данъчна основа, включително в случаите, когато тя е нулева величина.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъчната основа, формирана по реда на ал. 3, съответно по реда на ал. 4, може да се отрази в дневника за продажби на един ред.Доставка на пощенски марки и пощенски услуги
Чл. 43. (1) Приравнен знак на пощенска марка по смисъла на чл. 49, т. 1 от закона е отпечатък на пощенска марка върху пощенски плик, издаден и пуснат в обращение по установения за това законов ред. Не се смята за приравнен знак на пощенска марка отпечатъкът от таксувачна машина под контрола на пощенска служба.
(2) Универсална пощенска услуга по смисъла на чл. 49, т. 2 от закона е универсалната пощенска услуга по смисъла на глава четвърта, раздел I от Закона за пощенските услуги.Доставки на сгради и части от тях
Чл. 44. (1) Облагаеми доставки са и доставките на части от сграда, които отговарят на дефиницията по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона.
(2) При доставка на сграда, която се състои както от части, за които са налице обстоятелствата по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона, така и от части, за които тези обстоятелства не са налице, освободена е само доставката на частите от сгради, за които обстоятелствата не са налице.

(3) В случаите по ал. 2 доставчикът документира доставките, както следва:

1. чрез издаване на отделни фактури за облагаемата и за освободената доставка, или

2. чрез издаване на обща фактура, в която данните по чл. 114, ал. 1, т. 11 - 14 от закона се отразяват на отделни редове съответно за облагаемата и за освободената доставка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 2 прилежащият терен към частите от сграда, за които са налице обстоятелствата по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона, се определя на база съотношението между площта на частите от сградата, за които обстоятелствата са налице, и общата площ на сградата.Глава шеста.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ВЪТРЕОБЩНОСТНИТЕ ДОСТАВКИ
Документи, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставка на стоки
Чл. 45. За доказване на вътреобщностна доставка на стоки доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) документ за доставката:

а) фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;

б) протокол по чл. 117, ал. 2 от закона - в случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона;

в) документ по чл. 168, ал. 8 от закона - когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона;

2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка:

а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или

б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика, или

в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от получателя.Корекции при вътреобщностни доставки
Чл. 46. (1) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.
(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.Глава седма.
ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА
Данъчна основа при внос на стоки
Чл. 47. (1) Митническата стойност не се увеличава с присъщите на вноса разходи по чл. 55, ал. 1, т. 2 от закона, доколкото същите са включени в митническата стойност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В данъчната основа по чл. 55 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При внос на стоки по чл. 16 от закона под режим "временен внос с частично освобождаване от митни сборове" или "обработка под митнически контрол" в данъчната основа по чл. 55 от закона се включва пълният размер на определените от митническите органи митни сборове.Начисляване на данък при внос от митническите органи и внасяне на данъка (Загл. доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)
Чл. 48. (1) Данък при внос на стоки се начислява независимо дали вносителят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.
(2) В случаите на освобождаване при внос данък не се дължи, но се вписва в митническата декларация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Не се начислява данък при поставянето на стоки под режим свободно обращение след режим "временен внос с частично освобождаване от митни сборове" или "обработка под митнически контрол".

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При внос на стоки по чл. 16 от закона под режим "временен внос с частично освобождаване от митни сборове" или "обработка под митнически контрол" начисленият от митническите органи данък се внася в републиканския бюджет към момента на поставяне на стоките под режима.Начисляване на данъка от вносителя за стоки, внасяни за изпълнение на инвестиционни проекти
Чл. 49. (1) За упражняване на правото за начисляване по реда на чл. 164, ал. 2 от закона вносителят представя пред съответното митническо учреждение, оформящо вноса, следните документи:
1. писмена митническа декларация за внос, в която вносителят декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС - в случаите на внос по чл. 16, ал. 1 и 2 от закона;

2. митнически документи за приключване на митническите формалности, в които вносителят декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС - в случаите на внос по чл. 16, ал. 3 от закона;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) заповед на министъра на финансите, издадена на основание чл. 166, ал. 8 от закона;

4. писмена декларация, с която вносителят удостоверява, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по закона лице и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.

(2) Преди осъществяване на вноса митническите органи могат да поискат информация за конкретната доставка по издаденото разрешение.

(3) В случаите по ал. 1 данъкът се вписва в митническата декларация и не се взема под отчет, като митническите органи допускат вдигане на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Данъкът по ал. 3 се начислява от вносителя с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от датата на възникване на данъчното събитие по чл. 54 от закона.Начисляване на данък от вносителя в други случаи
Чл. 50. (1) В случай, че вносителят по чл. 58, ал. 1, т. 6 от закона не се снабди с документите по чл. 45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от закона, данъкът по вноса става изискуем от вносителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от вносителя с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от закона.

(3) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2.

(4) В случаите по ал. 3 корекцията се извършва от доставчика чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Протоколът по ал. 4 се анулира в 5-дневен срок, считано от датата, на която вносителят се е снабдил с необходимите документи.Освобождаване от данък при внос
Чл. 51. (1) В случаите на освобождаване от данък при внос на учебници и учебни помагала вносителят по чл. 41, т. 1, буква "а" от закона следва да представи пред компетентното митническо учреждение копие от документ, с който учебниците и учебните помагала са одобрени от министъра на образованието и науката или от министъра на културата.
(2) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 6 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение следните документи:

1. копие от удостоверението за регистрация по чл. 104 от закона;

2. писмена декларация, с която вносителят удостоверява, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по закона лице;

3. транспортни документи, в които е указано, че стоката е предназначена за друга държава членка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 10 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение лиценз, издаден в съответствие със Закона за енергетиката, съгласно който лицето има право да осъществява внос на електрическа енергия и природен газ.

(4) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 17 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение протокол или друг документ, доказващ, че стоките са върнати по рекламация за качество или неспазени стандарти.Освобождаване от данък вноса на стоки, внасяни в личния багаж на пътници
Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.12.2008 г.) (1) Безмитният внос съгласно чл. 58, ал. 4 и 7 от закона се разрешава поотделно за всеки пътник при всяко пътуване.
(2) Паричните прагове по чл. 58, ал. 4 от закона за стоки, различни от стоките, за които се прилагат количествени прагове, до общата собствена стойност на стоките, за сухопътни пътници възлиза до 300 евро или равностойността им в левове. За въздушните и морските пътници паричният праг е до 430 евро или равностойността им в левове.

(3) Правото на внос, освободен от ДДС, не може да се кумулира, нито да се разпределя между няколко пътници. Когато собствена стойност на отделна вещ по чл. 58, ал. 6 от закона надвишава паричните прагове по ал. 2, се заплаща данък върху цялата стойност на стоката. Когато общата стойност на две или повече стоки, притежание на един пътник, надвишава паричните прагове по ал. 2, освобождаване от данък се допуска само за част от стоките, сумата от собствените стойности на които не надвишава съответния паричен праг.

(4) Количествените прагове по чл. 58, ал. 7 за тютюневи изделия от закона са:

1. цигари - 200 броя;

2. пури - 50 броя;

3. пурети - 100 броя;

4. тютюн за пушене - 250 грама.

(5) Всяко едно от количествата по ал. 4, т. 1 - 4 поотделно представлява 100 % от общо допустимото количество. Освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от тютюневи изделия, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %.

(6) Количествените прагове по чл. 58, ал. 7 от закона за алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, са:

1. общо един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об. % или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об. % или повече;

2. общо два литра алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об. %.

(7) Всяко едно от количествата по ал. 6, т. 1 и 2 поотделно представлява 100 % от общо допустимото количество. Освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %.

(8) Количествените прагове по чл. 58, ал. 7 за непенливо вино и бира от закона са:

1. непенливо вино - общо 4 литра;

2. бира - 16 литра.

(9) Количествата, надвишаващи тези по ал. 4, 6 и 8, не могат да ползват паричния праг за освобождаване по ал. 2.

(10) За внасяните в личния багаж стоки от екипажи на транспортните средства, използвани за пътуване от трета страна или територия по чл. 58, ал. 11 от закона, се прилагат следните намалени парични и количествени прагове:

1. паричните прагове са до левовата равностойност на 150 евро;

2. количествените прагове за тютюневи изделия са:

а) цигари - 40 броя;

б) пури - 10 броя;

в) пурети - 20 броя;

г) тютюн за пушене - 50 грама;

3. количествените прагове за алкохол и алкохолни напитки са:

а) един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об. % или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об. % или повече;

б) един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об. %;

4. количествените прагове за непенливо вино и бира са:

а) непенливо вино - 2 литра;

б) бира - 4 литра;

5. количествата над посочените по т. 2, 3 и 4 не могат да ползват паричния праг за освобождаване по т. 1; всяко едно от количествата по т. 2, 3 и 4 поотделно представлява 100 % от общо допустимото количество;

6. освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от:

а) тютюневи изделия, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %;

б) алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %.Обезпечаване на данъка от внос
Чл. 52. Разпоредбите на чл. 59 от закона се прилагат и в случаите, когато директорът на Агенция "Митници" е упражнил правото си да определи друг размер на обезпечението на митните сборове или да разреши да не се поиска обезпечаване съгласно Закона за митниците и правилника за неговото прилагане.


Глава осма.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА
Определяне размера на данъка за всяка доставка
Чл. 53. (1) Размерът на данъка за всяка доставка се определя по следната формула:
Д = (ДО x ДС) / 100 , където:

Д е размерът на данъка за конкретната доставка;

ДО - данъчната основа на конкретната доставка;

ДС - съответната данъчна ставка.

(2) Когато съгласно закона данъкът се приема за включен в обявената или договорената цена, размерът на данъка се определя по следната формула:

Д = (Ц x ДС) / (100 + ДС) , където:

Д е размерът на данъка за конкретната доставка;

Ц - договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретната доставка;

ДС - съответната данъчна ставка.

(3) При извършване на безвъзмездни облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 6, ал. 3 и чл. 9, ал. 2, т. 4 и ал. 3 от закона начисленият данък е за сметка на доставчика.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Безвъзмездното предоставяне на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 2 от закона се счита за освободена доставка, когато предоставените услуги са били предмет на освободена доставка при получаването им.Изискуемост и начисляване на данъка (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)
Чл. 54. (1) (Предишен текст на чл. 54 - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;

2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;

3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите на чл. 25, ал. 6 от закона, когато, преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка и данъкът е изискуем от получателя по доставката, същият става изискуем при извършване на плащането. Получателят по доставката следва да начисли данък върху размера на плащането по реда на чл. 53, ал. 1.Начисляване на данък за доставки на стоки и услуги с рекламна цел
Чл. 55. (1) Регистрираното лице начислява данък при безвъзмездно предоставяне на стоки и безвъзмездно извършване на услуги с рекламна цел.
(2) Алинея 1 не се прилага и данък не се начислява в случаите на безвъзмездно предоставяне на стоки или безвъзмездно извършване на услуги с незначителна стойност, с рекламна цел за целите на независимата икономическа дейност на лицето, когато не е налице доставка съгласно чл. 6, ал. 4, т. 2 или чл. 9, ал. 4, т. 4 от закона.Глава девета.
ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
Внос на стоки (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)
Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Право на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническата декларация или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата администрация, посочващ данъчно задълженото лице като получател или вносител и посочващ сумата на дължимия данък върху добавената стойност или даващ възможност за изчисляването на тази сума. При внос по чл. 16, ал. 3 от закона в дневника за покупките за съответния период се посочва документът, удостоверяващ приключването на митническите формалности.
(2) Право на приспадане на данъчен кредит е налице и за внесения данък в случаите на внос на стоки:

1. при режим "активно усъвършенстване по системата с възстановяване";

2. при "обработка под митнически контрол";

3. при "временен внос с частично освобождаване от вносни митни сборове";

4. по чл. 16, ал. 3 от закона.Корекции при промяна на данъчната основа при внос
Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Когато митническите органи след датата на разрешението за вдигане на стоките начислят и вземат под отчет допълнително задължение за данък върху добавената стойност, вносителят - регистрирано по закона лице, упражнява правото си на данъчен кредит за допълнително начисления и платен данък чрез включване на взетото под отчет допълнително задължение за данък върху добавената стойност и административния акт, издаден от митническия орган, в дневника за покупките за данъчния период, през който този документ е получен от вносителя, или за един от следващите три данъчни периода.
(2) Когато митническите органи след датата на разрешението за вдигане на стоките намалят дължимия данък върху добавената стойност спрямо данъка, посочен в митническата декларация или друг документ за вноса, вносителят, ако е регистрирано по закона лице, извършва корекция на дължимия данък по вноса и на ползвания данъчен кредит за данъка, начислен по вноса, като:

1. отразява издадения от митническите органи административен акт за промяна в митническата стойност в дневника за продажбите;

2. отразява документа по т. 1 в дневника за покупките.

(3) Корекциите по ал. 2 се извършват в данъчния период, в който лицето е получило документа по ал. 2 или през един от следващите три данъчни периода и само ако вносителят е ползвал данъчен кредит за начисления данък по вноса.

(4) В случаите по ал. 2, ако вносителят не е регистрирано по този закон лице или ако платеният от вносителя данък е без право на приспадане на данъчен кредит, същият упражнява правото си на възстановяване на недължимо платения данък върху добавената стойност съгласно документа, издаден от митническите органи, по реда на чл. 128 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел
Чл. 57. (1) Лицето има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел, когато тези стоки или услуги са използвани, се използват или ще се използват за рекламиране на извършвани от лицето доставки, които са облагаеми по смисъла на чл. 69 от закона.
(2) Лицето има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за получените стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел, които са използвани, се използват или ще се използват за рекламиране, както на извършвани от лицето доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и освободени доставки или за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.Право на приспадане на данъчен кредит при анулиране, загубване, унищожаване или кражба на данъчен документ и при липса на документ в случаите на вътреобщностно придобиване (Загл. доп. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При анулиране на погрешно съставени или поправени документи по чл. 116 от закона регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на издадения нов данъчен документ по чл. 116, ал. 1 от закона и при условие, че притежава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите три данъчни периода само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона. Отчитането на анулираните документи се извършва по реда на приложение № 12.
(2) При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки във връзка с фактическо получаване на стоки по чл. 6, ал. 2 правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни и когато доставчикът на стоката не е издал документ, който отговаря на изискванията по чл. 114 от закона.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите по ал. 3 лицето, което извършва придобиването, трябва да разполага с други документи, удостоверяващи данъчната основа на фактически получените стоки по чл. 6, ал. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При вътреобщностно придобиване на стоки по чл. 13, ал. 3 правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява само въз основа на протокола по чл. 117, ал. 2 и при условие, че лицето е спазило изискванията на чл. 86 от закона.Право на данъчен кредит при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, както и при продажба по Закона за особените залози и Закона за кредитните институции
Чл. 59. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрирано лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на документа по чл. 83, ал. 1 при спазване на общите изисквания за упражняване на това право.


Право на данъчен кредит в случаите на правоприемство по чл. 10 от закона
Чл. 60. (1) В случаите на чл. 10 от закона правоприемникът има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, когато са налице едновременно следните условия:
1. преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият не е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит;

2. не е изтекъл срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият е следвало да упражнява правото на приспадане на данъчен кредит;

3. получените стоки или услуги ще се използват за целите на извършваните от правоприемника облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона;

4. доставчикът на стоките и услугите е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата.

(2) В случаите на чл. 10 от закона правоприемникът има право на приспадане на данъчен кредит и за получените стоки и услуги, за които преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият не е имал право на приспадане на данъчен кредит, когато са налице едновременно следните условия:

1. получените стоки или услуги ще се използват за целите на извършваните от правоприемника облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона и доставчикът на стоките и услугите е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

2. стоките и услугите са придобити от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър.

(3) В случаите по ал. 1 и 2, когато стоките и услугите ще се използват както за облагаеми доставки по чл. 69 от закона, така и за освободени доставки и за доставки и дейности без право на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл. 73 от закона.

(4) Правото на приспадане по ал. 1 и 2 се упражнява, когато са налице следните условия:

1. правоприемникът притежава копие на данъчния документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред - по отношение на доставки на стоки или услуги, по които получател е преобразуващият, отчуждителят или апортиращият;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) правоприемникът притежава копие на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия - в случаите, когото данъкът е изискуем от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия като платец по чл. 82, ал. 2 и 3 от закона;

3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) правоприемникът притежава копие на митническа декларация, съответно митнически документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал. 3 от закона, в които преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е посочен като вносител и данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от закона - в случите, когато преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е вносител;

4. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) правоприемникът притежава копие на митническа декларация, съответно митнически документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал. 3 от закона, в които преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е посочен като вносител, и протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия - в случаите, когато данъкът е изискуем от вносителя по реда на чл. 57, ал. 1 и чл. 58, ал. 2 от закона;

5. правоприемникът притежава копие на документ, който отговаря на изискванията на чл. 114 от закона, в който преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е посочен като получател, и копие на протокол по чл. 117, ал. 2, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия - в случаите на вътреобщностно придобиване по чл. 84 от закона от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия;

6. притежава копие на документ по чл. 83, ал. 1 - в случаите, когато преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е придобил вещ по чл. 131, ал. 1 от закона;

7. (нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) правоприемникът притежава копие на документ, който отговаря на изискванията на чл. 114, в който преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е посочен като получател, и копие на протокол по чл. 117, ал. 2, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия - в случаите, когато данъкът е изискуем от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия като платец по чл. 82, ал. 4 и 5 от закона.

(5) Правоприемникът по чл. 10 от закона съставя опис по образец - приложение № 7, на получените стоки и услуги по ал. 1 и 2.

(6) Описът по ал. 5 се подава в териториалната дирекция на НАП по регистрация на правоприемника в 30-дневен срок, считано от датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър.

(7) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по ал. 4, включен в описа по ал. 5, се отразява в дневника за покупките и се включва при определяне на резултата за съответния данъчен период.

(8) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал. 5 е подаден след срока по ал. 6.Право на данъчен кредит за налични активи и услуги преди датата на регистрацията или преди датата на повторна регистрация
Чл. 61. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква само за налични активи към датата на регистрацията или получени услуги преди датата на регистрация, описани в регистрационен опис по образец - приложение № 2, който е подаден не по-късно от седем дни от датата на регистрация.
(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 76 от закона възниква само за наличните активи към датата на повторната регистрация, описани в регистрационен опис по образец - приложение № 3, който е подаден не по-късно от седем дни от датата на повторната регистрация.

(3) В случаите по ал. 1 и 2, когато активът се е използвал, използва се или ще се използва както за облагаеми, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл. 73 от закона.

(4) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по чл. 71 от закона се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.

(5) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал. 1 и 2 е подаден след срока по ал. 1 и 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) При условията на ал. 1 - 5 правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква и за налични активи към датата на регистрацията, за които лицето е начислило данък по чл. 84 ЗДДС.Право на приспадане на данъчен кредит по дебитни известия
Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите на чл. 115, ал. 1 от закона, когато за доставката е издадено дебитно известие, правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издадено дебитното известие, и се упражнява през този или през някой от следващите три данъчни периода.


Глава десета.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
Стоки и услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели
Чл. 62. (1) Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност.Стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел
Чл. 63. Регистрираното лице няма право на приспадане на данъчен кредит за получени стоки и услуги с незначителна стойност, които се предоставят с рекламна цел, когато доставките, които се рекламират, са освободени доставки или доставки и дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.


Глава единадесета.
КОРЕКЦИИ НА ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
Изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона
Чл. 64. (1) За целите на изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона в оборота по чл. 73, ал. 3 от закона не се включват следните доставки:
1. чл. 6, ал. 4, чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 1 и 3, чл. 129 от закона;

2. доставка на стока в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон, когато не се предоставя обезщетение.

(2) За целите на изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона в оборота по чл. 73, ал. 4 от закона не се включват следните доставки:

1. доставките по ал. 1;

2. получените лихви по разплащателни (текущи) и депозитни сметки; това не се отнася за:

а) кредитните и финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

б) застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането;

в) колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества и управляващи дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, осигурителни дружества, пенсионни фондове и управляващи дружества по Кодекса за социално осигуряване, здравноосигурителни дружества по Закона за здравното осигуряване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицето само изчислява коефициентите по чл. 73 от закона, закръглява ги по реда на чл. 85, ал. 3 и следва да разполага с данните, необходими за тяхното изчисляване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случай че лицето установи, че в справки - декларации за предходни данъчни периоди, е приложен грешен коефициент по чл. 73 от закона, допуснатата грешка се поправя по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.Годишна корекция по чл. 73, ал. 8 от закона
Чл. 65. (1) Разликата по чл. 73, ал. 8 от закона се изчислява по следната формула:
ГК = ДПЧДК x КТГ - ПЧДКТГ, където:

ГК е размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от закона;

ДПЧДК - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит за текущата година;

КТГ - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона за текущата година;

ПЧДКТГ - общата сума на ползвания частичен данъчен кредит през текущата година.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Размерът на годишната корекция по ал. 1 се посочва в клетка 43 на приложение № 13 за последния данъчен период със знак "+" или "-". За корекцията се съставя протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в който реквизитите по чл. 117, ал. 2, т. 3 - 7 не се попълват, а размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от закона се отразява със знак "+" или "-". Протоколът се издава най-късно на последния ден на последния данъчен период и се отразява в дневника за покупките за този последен данъчен период.Корекции на ползван данъчен кредит (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)
Чл. 66. (1) Корекциите по чл. 79, ал. 1 и 3 от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. размер на ползвания данъчен кредит;

6. брой години по чл. 79, ал. 6 от закона;

7. размер на дължимия данък по чл. 79, ал. 6 от закона.

(2) Протоколът по ал. 1 се издава най-късно на последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията.

(3) Корекцията по чл. 79, ал. 2 от закона се извършва чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. размер на ползвания данъчен кредит;

6. брой години по чл. 79, ал. 7 от закона;

7. коефициент по чл. 79, ал. 7 от закона;

8. размер на дължимия данък по чл. 79, ал. 7 от закона.

(4) Протоколът по ал. 3 се издава най-късно на последния ден от последния данъчен период на годината, през която са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията.

(5) Протоколите по ал. 1 и 3 се отразяват в дневника за продажбите и справка-декларацията за данъчния период, през който са издадени.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки и впоследствие извърши с тези стоки безвъзмездна вътреобщностна доставка, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Корекцията по ал. 6 се извършва чрез съставяне на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер и дата;

2. име и идентификационен номер на лицето по чл. 94, ал. 2 от закона;

3. основание за извършване на корекцията;

4. вид и количество на стоката;

5. размер на дължимия данък (ползван данъчен кредит).

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Протоколът по ал. 7 се издава най-късно на последния ден на данъчния период, през който данъкът за безвъзмездната вътреобщностна доставка е станал изискуем, и се отразява в дневника за продажбите за този данъчен период.Корекции на ползван данъчен кредит в други случаи
Чл. 67. (1) В случаите на чл. 79, ал. 8 от закона регистрираното лице има право да увеличи размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
1. за недвижимите вещи:

УДК = (ДПЧДК - ДПЧДК x КГПЧДК) x 1/20 x БГ , където

УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;

ДПЧДК - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;

КГПЧДК - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;

БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на частичен данъчен кредит включително;

2. за всички останали стоки или услуги:

УДК = (ДПЧДК - ДПЧДК x КГПЧДК) x 1/5 x БГ , където:

УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;

ДПЧДК - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;

КГПЧДК - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;

БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 5-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на частичен данъчен кредит включително.

(2) Увеличението по ал. 1 се извършва чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. начислен данък с право на приспадане на частичен данъчен кредит;

6. брой години по ал. 1;

7. коефициент по ал. 1;

8. увеличение на размера на данъчния кредит по ал. 1.

(3) Протоколът по ал. 2 се издава на последния ден от данъчния период, през който са настъпили обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона.

(4) Правото на приспадане на данъчния кредит по ал. 1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал. 2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за последния данъчен период на годината, в която изтича срокът по ал. 1, и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до последния ден на този последен данъчен период.

(5) Когато преди изтичане на срока по ал. 1 лицето се дерегистрира, правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал. 2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 от закона и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до последния ден на този последен данъчен период.

(6) Когато преди изтичане на срока по ал. 1 лицето извърши облагаема по чл. 69 от закона доставка на стоката или услугата, правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал. 2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за данъчния период, през който данъкът за доставката е начислен, и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до датата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката.Глава дванадесета.
ПРИХВАЩАНЕ, ПРИСПАДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА - ДАНЪК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Процедура за прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода - данък за възстановяване
Чл. 68. (1) Когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и същото лице има изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски към датата на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения данък за възстановяване.
(2) На приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона подлежи данъкът за възстановяване или остатъкът от него след прихващането - ако такова е извършено до подаване на следващата справка-декларация, с изключение на:

1. данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване по реда на чл. 92, ал. 3 и 4 от закона;

2. данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване, заедно с остатъка от друг данък за възстановяване по реда на чл. 92, ал. 1, т. 5 от закона.

(3) Ако след подаването на трите справки-декларации по чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване, лицето посочва в клетка 80 на последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване в 45-дневен срок. Ако в някоя от подадените три справки-декларации е деклариран данък за възстановяване, по отношение на който не е приложим чл. 92, ал. 3 и 4 от закона, този данък се прибавя към неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване и също се посочва в клетка 80 на последната справка-декларация.

(4) Когато в клетка 80 на справка-декларацията се посочи данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане, лицето е длъжно заедно със справка-декларацията да подаде и справка за извършеното приспадане по образец - приложение № 6, по отношение на този данък.

(5) Органът по приходите може да изиска подаването на справка за извършено приспадане и по отношение на друг данък за възстановяване.

(6) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Сумите от получените от лицето авансови плащания по доставки не се включват при изчисляване съотношението по чл. 92, ал. 3 от закона.Остатък за внасяне
Чл. 69. (1) Когато по време на текуща процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона лице декларира в подадената от него справка-декларация за определен данъчен период данък за внасяне и след извършеното приспадане е налице остатък от данъка за внасяне, този остатък се дължи в срока по чл. 89 от закона.
(2) Когато по време на текуща процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона лице декларира в подадената от него справка-декларация за определен данъчен период данък за внасяне, който може да се приспада с повече от един данък за възстановяване, приспадането се извършва последователно с всеки данък за възстановяване по реда на възникването му.Данък за възстановяване в 30-дневен срок
Чл. 70. (1) Когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и за същото лице са налице обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от закона и то желае да прилага тази разпоредба, лицето посочва в клетка 81 или клетка 82 на справка-декларацията за периода данъка за възстановяване, който подлежи на възстановяване или прихващане в 30-дневен срок.
(2) Обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от закона се удостоверяват от лицето чрез деклариране в справка-декларацията за съответния данъчен период.

(3) В случаите по ал. 1 разпоредбите на чл. 68, ал. 2 и 3 не се прилагат и данъкът за възстановяване не участва в процедура по приспадане.Приключване на процедура по приспадане на данъчен кредит при дерегистрация
Чл. 71. Когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона, се смята, че към тази дата трите едномесечни периода са изтекли и лицето посочва в клетка 80 на справка-декларацията за последния данъчен период остатъка от данъка за възстановяване след извършеното до момента приспадане.


Глава тринадесета.
РЕГИСТРАЦИЯ
Идентификационен номер по ДДС
Чл. 72. (1) Не могат да се регистрират по Закона за данък върху добавената стойност лица, които нямат регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) В случаите на регистрация по чл. 152 от закона Националната агенция за приходите издава на лицето служебен идентификационен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въз основа на подаденото заявление от лицето по чл. 95, ал. 1.

(3) Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност на чуждестранни лица чрез акредитиран представител се извършва в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация акредитираният представител.

(4) При регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност се издава идентификационен номер по ДДС, който съдържа знакът BG, последван от идентификационния номер на лицето.

(5) При регистрация по чл. 152 от закона идентификационният номер за целите на ДДС съдържа знака EU.Задължения на лицата във връзка с основанията за регистрация
Чл. 73. (1) Всички данъчно задължени лица след изтичане на календарния месец са длъжни да определят за предходните 12 месеца преди текущия облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона.
(2) Всички данъчно задължени лица и данъчно незадължени юридически лица, които извършват вътреобщностно придобиване на стоки, са длъжни:

1. да определят текущо общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;

2. да определят за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.

(3) Всички регистрирани лица, които извършват доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, са длъжни:

1. да определят текущо общата сума на доставките на стоки при условията на дистанционни продажби за всяка конкретна държава членка поотделно;

2. да определят за всяка от двете календарни години преди текущата сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционни продажби за всяка конкретна държава членка поотделно.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите на чл. 107, т. 3 от закона при определяне на облагаемия оборот по ал. 1 се включва и оборотът на лицето, формиран от дейността на лицето в качеството му на едноличен търговец до заличаването му от търговския регистър.Документи във връзка с регистрацията
Чл. 74. (1) Заявлението за регистрация по чл. 101, ал. 1 от закона се подава по образец - приложение № 1.
(2) Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:

1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия - за регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона;

2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки - за регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона;

3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал. 1 от закона, с изключение на случаите на регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона.

(3) В случаите на регистрация на основание чл. 133 от закона към заявлението за регистрация се прилагат и:

1. удостоверение от компетентните данъчни власти за актуална данъчна регистрация в чужбина на чуждестранното лице и превод от него;

2. оригинал на нотариално заверен в страната договор между чуждестранното лице и акредитирания представител по повод възлагането му на задълженията по чл. 135, ал. 2 и 3 от закона;

3. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето - акредитиран представител, или копие от документите за самоличност, ако той е физическо лице;

4. документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ регистрация за целите на ДДС в друга държава членка - за регистрация по чл. 98 и чл. 100, ал. 3 от закона;

5. документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ, че същите са уведомени, че лицето желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната - за регистрация по чл. 100, ал. 3 от закона.

(4) В случаите на регистрация на основание чл. 132 от закона към заявлението за регистрация се прилага и копие от съдебното решение за вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 от закона в търговския регистър.Удостоверение за регистрация
Чл. 75. (1) Удостоверението по чл. 104, ал. 1 и 2 от закона се изготвя по образец - приложение № 4.
(2) Удостоверението по чл. 104, ал. 3 от закона се изготвя по образец - приложение № 5.Задължения на акредитиран представител
Чл. 76. (1) Акредитираният представител е длъжен незабавно да уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която е регистрирано чуждестранното лице, ако настъпят обстоятелства, които водят до невъзможност акредитираният представител да изпълнява задълженията си по чл. 135, ал. 2 и 3 от закона.
(2) Акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията на чуждестранното лице, възникнали от датата, от която акредитираният представител е приел задълженията по чл. 135 от закона, до 5 години след като е престанал да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона, а когато чуждестранното лице е определило друг акредитиран представител - до датата, на която другият акредитиран представител е приел да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона.Глава четиринадесета.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА (ДЕРЕГИСТРАЦИЯ)
Документи във връзка с дерегистрацията
Чл. 77. (1) Заявлението за прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона се подава по образец - приложение № 8.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия;

2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;

3. справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;

4. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

5. удостоверението(ята) за регистрация по чл. 104, ал. 1 и 2 от закона.

(3) В случаите на прекратяване на регистрацията на основание чл. 107, т. 3 и 4 от закона към заявлението за прекратяване на регистрацията се прилага и копие от съдебно решение, удостоверяващо възникването на обстоятелствата за прекратяване на регистрацията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заедно със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец - приложение № 9.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Протокол-описът по ал. 4 се включва в дневника за продажбите за последния данъчен период и в резултата за последния данъчен период, деклариран със справка-декларацията за този данъчен период.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите на регистрация по чл. 132, ал. 1 от закона, лицето има право на дерегистрация по избор, когато са изминали 12 последователни месеца след месеца на регистрацията, при условие че лицето не подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от закона.Глава петнадесета.
ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ
Изисквания към фактури и известия
Чл. 78. (1) Бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:
1. пореден номер;

2. гриф "оригинал" на първия екземпляр;

3. наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава;

4. идентификационен номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.

(2) Номерата на документите по ал. 1 са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката или документа. Дублиране на номерата на документите се допуска само в случаите, когато документи се издават от фискално устройство. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер.

(3) Номерацията на документите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година. При изчерпване на възможните номера лицето/клонът, след като писмено уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, започва номерирането отново от "0000000001".

(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него документи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.

(5) Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя.

(6) В случаите на анулиране на документи по чл. 116 от закона протоколът по чл. 116, ал. 4 от закона се съхранява от издателя и от получателя.

(7) Лицата съхраняват, използват и отчитат бланките (формулярите) по реда, предвиден за съхраняване и отчитане на документи в Закона за счетоводството.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Подписът на съставителя на документа може да се замени с идентификационен шифър по чл. 8 от Закона за счетоводството.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите за вътреобщностни доставки на стоки, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се считат за отговарящи на изискванията по чл. 114 от закона и в случаите, когато:

1. поредният номер на документа не е десетразряден или съдържа други символи, различни от арабски цифри, или

2. не съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 6 от закона.Издаване на фактури и известия
Чл. 79. (1) С изключение на случаите по чл. 113, ал. 3 от закона фактура и известие към фактура се издава независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.
(2) Фактура/известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона се вписва:

1. "чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС" - за доставки на стоки като посредник в тристранна операция;

2. "чл. 113, ал. 9" - за доставките на нерегистрирани по закона лица или лица, регистрирани на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) съответната разпоредба от закона или правилника - за доставки на услуги по чл. 22 - 24 от закона;

4. съответната разпоредба на закона, съгласно която доставката на стока или услуга е с място на изпълнение извън територията на страната - за доставка на стоки и услуги извън тези по т. 1 - 3.

(3) При доставка на стока с място на изпълнение на територията на друга държава членка при условията на дистанционни продажби във фактурата/известието не се вписва основание за неначисляване на данък, но задължително се посочва:

1. идентификационният номер на лицето за целите на ДДС, издаден от другата държава членка;

2. ставката на данъка, приложима за доставката в другата държава членка;

3. размерът на данъка, дължим по доставката.

(4) При извършване на освободена доставка във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва съответната разпоредба от закона, съгласно която доставката е освободена.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За доставка на обща туристическа услуга във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва "чл. 86, ал. 1 ППЗДДС".

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За доставка, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката, във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Оригиналът на фактурата/известието се предоставя на получателя по доставката.

(8) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При настъпване на данъчно събитие на доставката не се издава фактура в случаите, когато за доставката са извършени авансови плащания за цялата стойност на доставката и за които вече са издадени фактури при получаването им.Протоколи
Чл. 80. (1) Бланките на протоколите, издавани от регистрирани по закона лица, с изключение на протоколите по чл. 116, ал. 4 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването реквизити по чл. 78, ал. 1, т. 1, 3 и 4.
(2) Номерата на протоколите са нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката. Всички екземпляри на един и същи протокол носят един и същ номер.

(3) Номерацията на бланките на протоколите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година.

(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него протоколи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.

(5) Погрешно съставени или поправени протоколи се анулират и се издават нови.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За погрешно съставени се смятат и издадените протоколи, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен. За анулирането не се издава нов протокол, а в погрешно съставения се посочва основанието за анулиране.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните протоколи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За протоколите се прилага разпоредбата на чл. 78, ал. 7.Издаване на протоколи
Чл. 81. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрираните лица за всяка отделна доставка издават задължително протокол по чл. 117, ал. 2 от закона в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) когато лицето е получател по доставка по чл. 82, ал. 2, 4 и 5 от закона, както и когато лицето е придобиващ по чл. 82, ал. 3 и чл. 84 от закона;

2. когато лицето е вносител по чл. 57, ал. 1 и чл. 58, ал. 2 от закона във връзка с чл. 49 , ал. 4 и чл. 50, ал. 2 от този правилник;

3. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) когато лицето е доставчик на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3 (включително за безвъзмездни вътреобщностни доставки), чл. 7, ал. 4 и чл. 9, ал. 3 от закона;

4. когато лицето е доставчик на стоки и услуги по чл. 142, ал. 1 и чл. 144, ал. 4 от закона във връзка с чл. 87, ал. 1 и чл. 90, ал. 1 от този правилник;

5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) по чл. 8, ал. 6, чл. 9, ал. 4, чл. 39, чл. 46, ал. 2, чл. 66, ал. 1 и 3, чл. 67, ал. 2 и чл. 100, ал. 1 от този правилник;

6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) при усвояване на финансирания (субсидии) по чл. 16.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 1 се изготвят съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от закона, доколкото не е предвидено друго в този правилник.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, освен реквизитите по чл. 117, ал. 2 от закона протоколът по ал. 1 трябва да съдържа:

1. идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка;

2. номер и дата на фактурата - когато такава е издадена до датата на издаване на протокола.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протокол по чл. 116, ал. 4 от закона може да не се издава, когато датата на издаване на анулирания документ съвпада с датата на издаване на новия документ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по чл. 73а от закона, когато данъкът е начислен извън сроковете по чл. 117, ал. 3 от закона, издаденият протокол не се отразява в дневника за продажбите за периода, през който е издаден. Същият следва да се отрази в дневниците за продажби и покупки за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като се прилага чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Регистрираните лица - получатели на услуга по оценка, експертиза и работа върху движима вещ, която фактически се извършва на територията на страната, не издават протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, когато доставчикът на услугата е установен на територията на друга държава членка и не е регистриран по закона, независимо че след приключване на оценката, експертизата и работата стоките не напускат територията на страната.Издаване на данъчни документи в особени случаи
Чл. 82. (1) Когато след вписване на обстоятелства по чл. 10 в търговския регистър възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка или основания за разваляне на доставка, изменението се документира чрез:
1. издаване на известие към фактурата, в което като получател се посочва правоприемникът - в случаите, когато по доставката преобразуващият, отчуждителят или апортиращият по чл. 10 от закона е бил получател;

2. издаване на известие към фактурата, в което като доставчик се посочва правоприемникът - в случаите, когато по доставката преобразуващият, отчуждителят или апортиращият по чл. 10 от закона е бил доставчик;

3. издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона, в който правоприемникът се посочва като издател - в случаите, когато данъкът е начислен от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия по чл. 10 от закона чрез издаване на протокол.

(2) В издадените по ал. 1 документи се вписва задължително, че получателят/доставчикът е правоприемник по чл. 10 от закона.

(3) Правоприемникът по чл. 10 от закона трябва да притежава копие на данъчния документ за доставката, по повод на която е издаден документът по ал. 1.

(4) Когато след вписване на обстоятелства по чл. 10 в търговския регистър възникнат основания за анулиране на данъчен документ по чл. 116 от закона, в новия данъчен документ и в протокола по чл. 116, ал. 4 от закона като доставчик, съответно получател, се посочва правоприемникът по чл. 10 от закона.Документиране на доставки на стоки и услуги при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, както и при продажба по Закона за особените залози и Закона за кредитните институции
Чл. 83. (1) В случаите на продажба по чл. 131, ал. 1 от закона публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор съставя документ за продажбата, който съдържа най-малко следните реквизити:
1. наименование/име, адрес и идентификационен номер на публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор;

2. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на длъжника;

3. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС (ако има такъв) на получателя (купувача);

4. количество и вид на стоката или вид на услугата;

5. данъчна основа и данък;

6. продажна цена на вещта по чл. 131, ал. 2 от закона;

7. дата на издаване на документа;

8. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.

(2) Документът по ал. 1 се издава в 3 екземпляра в срок до 5 дни, считано от получаване на пълната цена по продажбата.

(3) В срока по ал. 2 публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор подава уведомление по образец - приложение № 20, до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран длъжникът.

(4) Когато по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на Гражданския процесуален кодекс по искане на взискателя вещта му е възложена в изплащане на вземането му, доставката се документира от доставчика (длъжника) по общия ред на закона. Данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 131, ал. 4 от закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Правото на избор по чл. 45, ал. 7 от закона в случаите на публична продан по реда на чл. 131 от закона се упражнява от длъжника след покана от публичния или съдебния изпълнител. Когато до обявяването на проданта не постъпи писмено уведомление от длъжника, доставката е освободена.Възстановяване на преведен на Националната агенция за приходите данък при отмяна на публична продан или продажба от заложен кредитор, документиране и отчитане
Чл. 83а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) При отмяна на публичната продан или продажбата от компетентния орган преведеният на Националната агенция за приходите данък по проданта/продажбата се възстановява въз основа на искане за възстановяване по чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, подадено от:
1. купувача - в случаите на съдебно отстранение по реда на Гражданския процесуален кодекс и по чл. 239, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; или

2. банката - заложен кредитор, превела данъка - в случаите на продажба, извършена по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за кредитните институции; или

3. съдебния, съответно публичния изпълнител, превел данъка - във всички останали случаи.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. оригинал на екземпляра на купувача от документа по чл. 83, ал. 1, издаден за продажбата;

2. заверен препис от влязлото в сила решение на компетентния орган за отмяна на публичната продан или продажбата.

(3) Когато купувачът е упражнил правото на приспадане на данъчен кредит по публичната продан/продажбата, отчита отмяната й въз основа на влязло в сила решение на компетентния орган. Корекцията в размер на приспаднатия данъчен кредит се извършва през данъчния период, през който решението е влязло в сила, като документът по чл. 83, ал. 1 се отразява в дневника за покупки с противоположен знак.

(4) В случаите на съдебно отстранение по реда на Гражданския процесуален кодекс и по чл. 239, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс длъжникът, който изцяло или частично е приспаднал данъчен кредит за стоките, предмет на продажбата/проданта, начислява и дължи данък в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 6, съответно ал. 7, от закона.

(5) Корекцията по ал. 4 се извършва по реда на чл. 79, ал. 4 от закона през данъчния период, през който е влязло в сила решението на компетентния съд, с което е установено, че длъжникът не е бил собственик на продадения имот. Обстоятелствата по чл. 79, ал. 3 от закона се считат възникнали през годината, през която е влязло в сила постановлението за възлагане, съответно договорът за продажба, по които купувачът впоследствие е съдебно отстранен.

(6) В случаите на обжалване на публична продан по реда на чл. 256 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, когато жалбата бъде уважена и жалбоподателят е обявен за купувач, публичният изпълнител прилага чл. 131, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от закона въз основа на акта на компетентния орган. Към уведомлението по образец - приложение № 20, изготвено въз основа на акта на компетентния орган, се прилага копие на първоначално подаденото уведомление.

(7) В случаите на ал. 6, когато публичният изпълнител е превел дължимия данък по продажбата по реда на чл. 131, ал. 1, т. 1 от закона, и жалбоподателят, обявен за купувач е предложил по-висока цена, публичният изпълнител превежда по същия ред разликата между дължимия за проданта и вече преведения данък.

(8) В случаите по ал. 6, ако жалбоподателят, обявен за купувач, е предложил по-ниска цена, органът по приходите по искане на публичния изпълнител възстановява разликата между внесения данък и дължимия данък по действителната продажба по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Документиране на неустойки и лихви с обезщетителен характер
Чл. 84. За документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.


Глава шестнадесета.
ДОСТАВКИ СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕД НА ОБЛАГАНЕ
Раздел I.
Туристически услуги
Чл. 85. (1) Данъкът при доставката на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от закона се определя по следната формула:
Д = [(ОС - ПокОб) / (100 + ДС)] x ДС , където:

ОС е общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ПокОб - общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко;

ДС - данъчната ставка в размер 20 на сто.

(2) Когато е приложима разпоредбата на чл. 140 от закона, данъкът се определя по следната формула:

Д = [(ОС - ПокОб) / (100 + ДС)] x ДС x (1 - К), където:

ОС е общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ПокОб - общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко;

ДС - данъчната ставка в размер 20 на сто.

К - коефициент, закръглен до втория знак след десетичната запетая и определен по следната формула:

K = Пок / ПокОб , където:

Пок е общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко и които са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Закръгляването по ал. 2 се извършва по правилото:

0,120 0,125
0,121 0,126
0,122 = 0,12 0,127 = 0,13
0,123 0,128
0,124 0,129

Документиране на доставките на обща туристическа услуга
Чл. 86. (1) Туроператорите и туристическите агенти документират извършените от тях доставки на обща туристическа услуга, включително получените авансови плащания по такива доставки, с издаването на фактури и известия към фактури, в които не се посочва данък.
(2) Фактурите по ал. 1 се издават в срок до 5 дни от датата на плащането (цялостно или частично авансово плащане) или от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а известията към фактурите по ал. 1 - в срок до 5 дни от изменението на общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите и известията към фактурите по ал. 1 се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, в който са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За доставките на туристически услуги туроператорът или туристическият агент съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона, който не се включва в дневника за продажбите.Начисляване на данъка
Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) При възникване на данъчно събитие за доставката на обща туристическа услуга туроператорът или туристическият агент начисляват данъка за извършената от тях доставка на обща туристическа услуга, като съставят протокол най-късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие.
(2) Освен реквизитите по чл. 117, ал. 2 от закона протоколът по ал. 1 трябва съдържа и номер и дата на данъчните документи, издадени във връзка с доставката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случай на изменение на данъчната основа на доставката, за която е издаден протокол по ал. 2, корекцията се извършва в 15-дневен срок от възникване на изменението, като се издава протокол за корекция, който отговаря на изискванията на чл. 117, ал. 4 от закона.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 2 и 3 се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като за тях се попълва и информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10.Раздел II.
Доставки на стоки втора употреба, на произведения на изкуството, на колекционерски предмети и на антикварни предмети
Доставки на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети
Чл. 88. (1) (Предишен текст на чл. 88 - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Данъкът при доставката на стоки по специален ред на облагане на маржа по глава седемнадесета от закона се определя по следната формула:
Д = [(ЦПро - ЦПок) / (100 + ДС)] x ДС , където:

Д е дължимият за доставката данък;

ЦПро - общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ЦПок - сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата по чл. 143, ал. 1 и 3 от закона стоки, включително данъкът по този закон, а когато стоката е внесена - данъчната основа при внос, включително данъкът по закона;

ДС - ставката на данъка, приложима за доставките по глава седемнадесета от закона.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Правото на избор по чл. 143, ал. 3 от закона се упражнява чрез подаване на уведомление по образец съгласно приложение № 23.Документиране на доставките
Чл. 89. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г.) Дилърите документират извършените от тях доставки по специален ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към фактури, в които се вписва "чл. 143 от закона". Във фактурите и известията към тях не се посочва данъчна основа и данък.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите и известията към фактурите по ал. 1 се описват в дневника за продажбите за съответния период, без за тях да се попълва информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10.Начисляване на данъка
Чл. 90. (1) В края на всеки данъчен период дилърите начисляват данъка за извършените от тях доставки по глава седемнадесета от закона, като съставят протокол.
(2) Протоколът по ал. 1 следва да включва следната информация:

1. номер и дата;

2. наименование, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето, което го издава;

3. данъчен период;

4. описание на стоката - втора употреба, произведението на изкуството, колекционерския предмет или антикварния предмет;

5. покупна цена на стоката по т. 4;

6. продажна цена на стоката по т. 4;

7. разлика между общата сума на продажните цени по т. 6 за периода и общата сума на покупните цени по т. 5 за периода;

8. начислен данък за периода.

(3) За продажбите чрез публичен търг се изготвя отделен протокол.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 2 и 3 се описват в дневника за продажбите за данъчния период, като за тях да се попълва информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10.Данъчен кредит
Чл. 91. Когато дилърът не е упражнил правото си по чл. 143, ал. 3 от закона, правото на данъчен кредит за внесените и придобити стоки по чл. 143, ал. 3, т. 1 и 2 от закона възниква и се упражнява по общия ред на закона.


Годишна корекция
Чл. 92. (1) В случаите, когато ползваният през годината данъчен кредит по чл. 147, ал. 1 от закона превишава начисления данък през годината за доставките по глава седемнадесета от закона, регистрираното лице-дилър дължи данък в размер на превишението.
(2) В случаите по ал. 1 превишението се декларира в справка-декларацията за последния данъчен период като годишна корекция в клетка 43 на приложение № 13 за последния данъчен период.Среден марж на дилъра
Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Средният марж на дилъра се определя на база извършените доставки по глава седемнадесета от закона за последните 12 месеца преди датата на прекратяване на регистрацията на дилъра по следната формула:
ОЦПро - ОЦПок
CM = ____________________ , където:
ОЦПокСМ е средният марж на дилъра, закръглен до втория знак след десетичната запетая;

ОЦПро - общата сума на ЦПро по чл. 88 за периода;

ОЦПок - общата сума на ЦПок по чл. 88 за периода.

(2) Данъкът при прекратяването на регистрацията на дилър се определя по следната формула:

Д = (ЦПок x СМ x ДС) /100 , където:

Д е дължимият данък по повод прекратяването на регистрацията на дилъра за наличните стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

ЦПок - сумата, която е платена или ще бъде платена за наличните стоки, включително данъкът по този закон, а когато стоката е внесена - данъчната основа при внос, включително данъкът по закона;

СМ - средният марж, определен съгласно ал. 1;

ДС - ставката на данъка, приложима за доставките по глава седемнадесета

(3) Дилърът дължи данък по общия ред на закона при прекратяване на регистрацията за наличните активи, за които не е начислен данък съгласно ал. 2.Отчет за извършените продажби
Чл. 94. (1) В случаите по чл. 151, ал. 6 от закона за доставките на стоки, за които е приложен специалният ред на облагане по глава седемнадесета от закона, дилърът съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона.
(2) Отчетът по ал. 1 не се включва в дневника за продажбите.

(3) Доставките на стоки, различни от тези по ал. 1, се отчитат по общия ред на закона.Раздел III.
Доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността
Електронно заявление за регистрация и дерегистрация
Чл. 95. (1) В случаите на регистрация по чл. 152 от закона и на дерегистрация по чл. 153, ал. 1 от закона лицата подават пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, заявление за регистрация, съответно за дерегистрация, по електронен път
(2) Реквизитите, формата и начина на изпращане на електронните заявления по ал. 1 се обявяват на Интернет страницата на НАП.Електронен регистър
Чл. 96. (1) Лица, регистрирани на основание чл. 152 от закона, съставят и водят текущо електронен регистър, в който се отразява всяка извършена от тях доставка по глава осемнадесета от закона.
(2) Параметрите и изискванията към структурата на данните на електронния регистър по чл. 120, ал. 3 от закона трябва да са в съответствие с приложение № 18.Деклариране
Чл. 97. Справка-декларацията за всеки данъчен период по чл. 157, ал. 2 от закона се изготвя и подава от регистрираното лице по реда на чл. 119.


Раздел IV.
Инвестиционно злато
Право на избор
Чл. 98. (1) В случаите, когато доставчикът желае да упражни правото си по чл. 160, ал. 2 от закона, той посочва това, като включи в издадения данъчен документ за доставката текста "За тази доставка се прилага чл. 160, ал. 2 от закона и съгласно чл. 161, ал. 1, т. 2 ЗДДС данъкът ще бъде начислен от получателя в размер ...... (посочва се размерът на ДДС)."
(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от получателя по доставката - регистрирано по закона лице.Доставка на златни материали и полуготови продукти
Чл. 99. (1) Независимо от чл. 82, ал. 1 от закона данъкът за доставката на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече се начислява от получателя - регистрирано по закона лице.
(2) В случаите по ал. 1 доставчикът посочва в издадения данъчен документ за доставката текста: "За тази доставка на основание чл. 161, ал. 1, т. 1 ЗДДС получателят следва да начисли ДДС в размер ...(посочва се размерът на ДДС)."Начисляване на данъка
Чл. 100. (1) В случаите по чл. 98, ал. 2 и чл. 99, ал. 1 данъкът се начислява от получателя чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 1 се издава в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем.

(3) В случаите на изменение на данъчната основа за доставката изменението се документира от получателя чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона.

(4) Протоколите по ал. 1 и 2 се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Отчетът за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона не се включва в дневника за продажбите.Раздел V.
Специални разпоредби по отношение на нови превозни средства
Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани лица
Чл. 101. (1) Всяко нерегистрирано по закона лице, което извърши вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от закона или извърши инцидентна вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона, е длъжно да декларира вътреобщностното придобиване или извършената вътреобщностна доставка, като подаде декларация по образец - приложение № 19.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването или за доставката е станал изискуем. Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистрирано лицето или подлежи на регистрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Към декларацията по ал. 1 се прилага копие от документа, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3 - 15 от закона.Внасяне на данъка при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирано лице
Чл. 102. (1) Данъкът, дължим за вътреобщностното придобиване, се внася от лицето по чл. 101 в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е данъкът за придобиването.
(2) Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Възстановяване на данък при последваща вътреобщностна доставка на ново превозно средство от нерегистрирано лице
Чл. 103. (1) Правото на възстановяването на данъка по чл. 168, ал. 5 от закона се упражнява, като лицето, извършващо вътреобщностната доставка на новото превозно средство, посочва размера на данъка, подлежащ на възстановяване, в декларацията за извършена вътреобщностна доставка по чл. 101, ал. 1.
(2) В случаите по ал. 1 към декларацията се прилагат следните документи:

1. копие на документ, удостоверяващ придобиването на новото превозно средство:

а) фактура, отговаряща на изискванията на чл. 114 - когато превозното средство е закупено на територията на страната, или

б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) митническа декларация, съответно митнически документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал. 3 от закона - когато превозното средство е внесено, или

в) документ, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3 - 15 от закона - когато превозното средство е придобито от вътреобщностно придобиване;

2. копие на платежен документ, удостоверяващ, че данъкът е внесен в републиканския бюджет - когато превозното средство е придобито от внос или от вътреобщностно придобиване;

3. документи, доказващи изпращането или транспортирането на превозното средство от територията на страната до територията на друга държава членка:

а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или

б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика, или

в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от получателя;

4. декларация (свободен текст), подписана от получателя, в която той удостоверява:

а) че придобива ново превозно средство по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба на закона;

б) че е запознат, че вътреобщностното придобиване на превозното средство подлежи на деклариране и облагане с данък в държавата членка, където превозното средство се изпраща/транспортира;

5. документ, издаден от сервиз, застраховател или компетентен държавен орган (министерство, ведомство и др.), удостоверяващ, че превозното средство е ново по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба на закона.

(3) Възстановяването по ал. 1 се извършва в 2-месечен срок от подаване на декларацията и приложените към нея документи.Вътреобщностно придобиване и вътреобщностна доставка на ново превозно средство от регистрирани по закона лица
Чл. 104. (1) (Предишен текст на чл. 104 - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Всяко регистрирано по закона лице, което извършва вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона (вкл. инцидентна) или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от закона, прилага общите разпоредби за облагане на вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания.
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите, издадени от лицата по ал. 1, се отразяват във VIES-декларацията за съответния данъчен период само когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, когато получател по доставката е лице, нерегистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, фактурите по ал. 1 не се отразяват във VIES-декларацията.Глава седемнадесета.
ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК В ОСОБЕНИ СЛУЧАИ
Раздел I.
Освобождаване при внос
Освободен внос на стоки по силата на международни договори
Чл. 105. (1) Когато в международен договор, по който страна е Република България, ратифициран и обнародван по съответния ред, е предвидено освобождаване при внос от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък, включително когато тези договори са финансирани със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата, освобождаването се извършва въз основа на писмено потвърждение от органа, координиращ изпълнението на договора, до регионалната митническа дирекция, в състава на която е митническото учреждение, извършващо митническото оформяне за всяка конкретна доставка.
(2) Писменото потвърждение трябва да съдържа:

1. наименование, дата на обнародване и дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., във връзка с чието изпълнение е сключен договор с лицето вносител, и основанието за освобождаването;

2. наименованието на програмата или проекта, финансиран със средства в изпълнение на международния договор по т. 1;

3. номер, дата и предмет на договора, сключен в изпълнение на международния договор и съгласно който лицето по т. 4 е вносител, а възложител е координиращият орган по ал. 1;

4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер (за чуждестранно лице - идентификационния му данъчен номер в страната, в която той е местно лице) на вносителя съгласно договора по т. 3;

5. вид, количество и стойност на внасяните стоки във връзка с изпълнението на договора по т. 3;

6. информация за лицата, които са упълномощени да подписват договори или да извършват плащания със средства, отпуснати по международния договор.

(3) Към писменото потвърждение по ал. 1 се прилагат копия на всички документи, необходими за митническото оформяне на стоките.

(4) Органът, координиращ изпълнението на съответния международен договор, писмено уведомява Централното митническо управление на Агенция "Митници" за лицата, оторизирани да подписват писмените потвърждения по ал. 1, и изпраща копие на договора, сключен в изпълнение на международния договор.

(5) Директорът на регионалната митническа дирекция извършва проверка относно изпълнение на изискванията за освобождаване от плащане на данък по съответното писмено потвърждение.

(6) Когато при проверка се установи, че изискванията за освобождаване са налице, директорът на регионалната митническа дирекция уведомява началника на митническото учреждение, компетентно за митническото оформяне, че са налице основанията за освобождаване от данък при внос. Уведомлението се изпраща и до органа, координиращ изпълнението на международния договор.

(7) В случай на неизпълнение на изискванията за освобождаване директорът на регионалната митническа дирекция уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.Освободен внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави, които са страни по Северноатлантическия договор
Чл. 106. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Освободен от данък е вносът на стоки, които се внасят от командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор или от въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяване на техните офицерски или войнишки столове, когато силите участват в общите отбранителни дейности на Северноатлантическия договор на територията на страната.
(2) Освобождаването по ал. 1 се извършва въз основа на Манифест НАТО 302, заверен в съответствие с процедурите на НАТО.Раздел II.
Освободени доставки по силата на международни договори
Процедура за получаване на становище за прилагане на нулева ставка
Чл. 107. (1) За доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата.
(2) Регистрираното по закона лице - основен изпълнител по договора по ал. 3, т. 3, подава писмено искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от закона до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София.

(3) Искането по ал. 2 трябва да съдържа:

1. наименование, дата на обнародване, дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., в които е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект;

2. наименование на програмата или проекта, във връзка с които се осъществяват доставките, за които се иска потвърждаване на наличието на основанията за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.

3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверено от основния изпълнител копие на договора, сключен в изпълнение на програма или проект по т. 2, съгласно който данъчно задълженото лице е основен изпълнител, а възложител или получател е координиращият орган;

4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето - основен изпълнител по договора по т. 3;

5. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер на координиращия орган по т. 3, а когато същият е чуждестранно лице - наименование, седалище и адрес на управление.

(4) В 14-дневен срок от получаване на искането териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, изпраща до регистрираното лице потвърждение, че са налице основания за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.

(5) Координиращ орган по смисъла на този раздел е българско или чуждестранно юридическо лице или организация, което е получател на доставки на стоки и/или услуги по договора по ал. 3, т. 3 и изпълнява програма или проект, финансиран със средства в изпълнение на международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др.

(6) Статутът на координиращ орган по ал. 5 се удостоверява в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, с писмен документ, подписан от лицата, определени от всяка от държавите да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др.

(7) Основен изпълнител по смисъла на този раздел е лице, което е доставчик на стоки и/или услуги по договора по ал. 3, т. 3, по който координиращият орган е възложител.

(8) Нулевата ставка по чл. 173, ал. 1 от закона се допуска само по отношение на доставки, извършени от основния изпълнител(и).

(9) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Когато при изпълнение на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др. по ал. 1 страните по договора не са определили координиращ орган по смисъла на ал. 5, не е необходимо потвърждаване на статут на координиращ орган по реда на ал. 6. В тези случаи лицето, което извършва доставката, освободена по силата на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., подава искане по ал. 2 за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.Задължения на координиращия орган
Чл. 108. (1) Лицата, определени от съответната държава да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., удостоверяват с документ това обстоятелство пред териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София.
(2) До 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие на календарната година, лицата по ал. 1 или координиращите органи, по смисъла на чл. 107, ал. 5, представят в териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, информация за:

1. сключените през съответния период договори по чл. 107, ал. 3, т. 3 заедно с данните по чл. 107, ал. 3 за страните по всеки един от договорите, както и наименованието на програмата или проекта, в изпълнение на който са сключени;

2. лицата, които са упълномощени да подписват договори или да извършват плащания по програма или проект;

3. обща стойност на договорените и изплатените средства по сключените договори по чл. 107, ал. 3, т. 3 за покупка на стоки и услуги в България, както и за всеки един договор поотделно;

4. начина на финансиране на доставките.Раздел III.
Освободени доставки, по които получатели са институциите на Европейския съюз, въоръжените сили на чужди държави, командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор, дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал, международни организации и членове на такива организации (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)
Удостоверяване на доставки, облагаеми с нулева ставка
Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) За облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са:

а) командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

б) въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор;

в) дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал;

г) международни организации, признати от държавните органи на държавата членка домакин или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища.

2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.

(2) За облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато получатели са институции на Европейския съюз, независимо коя е тяхната държава домакин.

(3) За прилагането на нулевата ставка на данъка доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката, и

2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец:

а) приложение към Регламент на комисията № 31/96 (Дир. 77/388/ЕЕС - чл. 15, ал. 10), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин - за лицата по ал. 1 и 2, когато Република България не е държава домакин;

б) (изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) приложение № 21 - за лицата по ал. 2, когато Република България е държава домакин.Процедура за заверяване на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък, когато Република България е държава домакин (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)
Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) (1) В случаите, когато Република България е държава домакин, освобождаването от задължение за заплащане на данък на лицата по чл. 109, ал. 1 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в многостранната конвенция, с която съответният орган е учреден, съответно споразумението за седалището, ратифицирани от Република България и обнародвани по съответния ред.
(2) В случаите, когато Република България е държава домакин, освобождаването от задължение за заплащане на данък, за доставки с място на изпълнение на територията на страната на лицата по чл. 109, ал. 2 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в споразумението за прилагане на протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности в Републики България.

(3) В случаите, когато Република България е държава домакин, за освобождаване от задължение за заплащане на данък лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 могат да подават за потвърждение удостоверение по образец - приложение № 21, в случаите, когато доставките са с място на изпълнение:

1. в друга държава членка - за лицата по чл. 109, ал. 1 и 2, или

2. на територията на страната - за лицата по чл. 109, ал. 2.

(4) Удостоверението по ал. 3 се подава от лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 за потвърждение в териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, в два екземпляра - един за лицето и един за Националната агенция за приходите. Към удостоверението се прилагат договор, както и формуляр за поръчка, проформа фактура, оферта или друг документ, свързан с доставката.

(5) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, освобождава институциите на Европейския съюз от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 12.08.2008 г.) Освобождаването по ал. 5 се извършва с решение за отмяна на задължението за потвърждаване за период две години.

(7) Потвърждението по ал. 3 и освобождаването по ал. 5 се извършват в 14-дневен срок от подаването на удостоверението или в същия срок се постановява мотивиран отказ за потвърждаването му. Отказът може да се обжалва по реда на чл. 144 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(8) Териториалната дирекция по ал. 4 води регистър на потвърдените удостоверения образец - приложение № 21, както и регистър за освобождаванията по ал. 5.Изисквания към формулярите на удостоверението
Чл. 111. Формулярът на удостоверението по чл. 109, ал. 2 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде бял с размер 210 мм х 297 мм с максимално отклонение в дължината от - 5 мм или + 8 мм;

2. да е отпечатан на хартия, отговаряща на изискванията, определени с Официалния вестник на Европейските общности № C 164/3 от 1.07.1989 г.Глава осемнадесета.
ОТЧИТАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ
Раздел I.
Отчети и регистри
Отчет за извършените продажби
Чл. 112. (1) За доставките, за които на основание чл. 113, ал. 3 от закона не е издадена фактура, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.
(2) Отчетът по ал. 1 се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.

(3) В отчета за извършените продажби по ал. 1 се описват:

1. общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки - поотделно в зависимост от данъчната ставка (20 %, съответно 7 %, съответно 0 %);

2. общата сума на данъчните основи на освободените доставки;

3. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) общата сума на данъчните основи на доставките, различни от тези по т. 2, за които не се начислява данък (с право на данъчен кредит, съответно без право на данъчен кредит).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставчикът отразява отчета за продажбите по ал. 3 в дневника за продажбите, като попълва колони 1 - 5 и 9 - 25 на приложение № 10.

(5) В отчета по ал. 1 не се описват доставките, по които данъкът е начислен от доставчика с протокол, съгласно изискванията на закона и този правилник.Отчетни регистри "дневник за покупките", "дневник за продажбите" и "регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)
Чл. 113. (1) Регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или този правилник.
(2) Регистрираните лица следва да изготвят регистъра по ал. 1 "Дневник за продажбите" по образец - приложение № 10, независимо от вида и формата на водене на счетоводството.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрираните лица следва да изготвят регистърът по ал. 1 "Дневник за покупките" по образец - приложение № 11, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона могат да не изготвят дневник за покупките. В тези случаи подаваният от лицето магнитен носител на дневника за покупките трябва да съдържа един-единствен запис със стойности "нула" за числовите полета и "интервал" за символните полета.

(4) Регистрираните лица предоставят информацията по ал. 1 и на магнитен или оптичен носител, респективно по електронен път по параметри и изискванията към структурата на файловете, определени в приложение № 12.

(5) Информацията от отчетните регистри се използва за попълване на справки-декларациите и VIES-декларациите по закона.

(6) Данните от отчетните регистри на хартиен носител следва да съвпадат напълно с данните, подавани на магнитен или оптичен носител.

(7) Данните, които следва да се попълват и подават с дневника за продажбите и дневника за покупките, осигуряват цялата информация, съдържаща се съответно в приложение № 10 и приложение № 11.

(8) Информацията с данните, които следа да се подават на магнитен или оптичен носител заедно със справка-декларацията и VIES-декларацията за съответния период, осигуряват цялата информация, съдържаща се в приложение № 10 и приложение № 11.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Ако за данъчен период включените от регистрираното лице документи в дневника за покупките или дневника за продажбите са с обща сума на данъчните основи на облагаемите доставки над 1000 лв., регистрираното лице има право да не подаде отчетните регистри на хартиен носител.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Правото по ал. 9 се упражнява, като регистрираното лице заедно със справката-декларация за съответния данъчен период писмено заяви това (в свободен текст) пред директора на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При предоставянето на регистрите по ал. 2 и 3 се допуска да не бъдат отпечатани следните колони:

1. предмет на доставката и име на контрагента и

2. колоните, които съдържат само празни полета.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция в дневника за покупките за данъчния период, през който е отразена фактурата за доставката от посредника към придобиващия в тристранната операция. В тези случаи колони от 9 до 14 не се попълват, като в колона "вид на документа" се посочва код "09", а в колона "ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция" се посочва данъчната основа в лева от фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция. Тази данъчна основа не участва при определянето на резултата за периода.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрираните лица, които са извършили през календарното тримесечие вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, отразяват извършените през календарното тримесечие доставки в регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства.

(14) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Лицата предоставят информация от регистъра по ал. 13 на магнитен или оптичен носител до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася.

(15) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Параметрите и изискванията към структурата на данните на регистъра по ал. 13 трябва да са в съответствие с приложение № 22.

(16) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 от закона, както и доставките и дейностите извън рамките на независимата икономическа дейност на лицето се отразяват в отчетните регистри като освободени доставки.Изисквания към магнитните и оптичните носители
Чл. 114. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Магнитните и оптичните носители, както и подаваните по електронен път данни от отчетните регистри следва да съдържа един пакет от следните файлове: Deklar, PRODAGBI, POKUPKI.
(2) Всеки от файловете по ал. 1 трябва да бъде във формат на стандартен ASCII текстов файл с разширение "txt".

(3) Файловете по ал. 1 се съставят и подават и в случаите, когато не съдържат информация.

(4) Файловете по ал. 1 следва да касаят само един данъчен период, касаещ данъчния период, за който се подава справка-декларацията.

(5) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат магнитни или оптични носители, които не отговарят на посочените в приложение № 12 параметри.

(6) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя протокол за удостоверяване на приемането или отказа от приемането на магнитния или оптичния носител.

(7) Ако не е издаден протокол по ал. 6, удостоверяващ приемането, се смята, че регистрираното лице не е подало информацията от отчетните регистри на магнитен или оптичен носител.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При установяване на несъответствия между данните в подаваната справка-декларация и данните от подадените към нея магнитен или оптичен носител на отчетните регистри по чл. 124 от закона подателят се поканва да отстрани несъответствията в 7-дневен срок. За удостоверяване на обстоятелствата по тази алинея териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя съобщение.

(9) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 8 справка-декларацията се счита за подадена след отстраняване на несъответствието с подаване на коректна справка-декларация, без това да води до промяна на законоустановения срок за подаването й, както и за внасянето на задължението.Раздел II.
Деклариране на данъка и справки-декларации
Деклариране на данъка
Чл. 115. (1) Регистрираното лице подава посочените в този раздел справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона, VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от закона и декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път по чл. 157, ал. 2 от закона.
(2) Данъчните периоди за отчитане на данъка и сроковете за подаване на декларациите по ал. 1 са регламентирани със закона.

(3) Определянето, декларирането и отчитането на данъка се извършват с подаване на съответните образци, посочени в този правилник.

(4) Декларирането по реда на ал. 1 се извършва чрез подаване на съответния образец на хартиен носител, както и на магнитен или оптичен носител, когато това се изисква по закона.

(5) Алинея 4 не се прилага в случаите на подаване на декларации по електронен път, при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(6) Декларациите по ал. 1 се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично от представляващия регистрираното лице или упълномощено от него лице.

(7) Лицето задължително попълва всички данни, които се изискват в съответните образци на декларациите и отчетните регистри по тази глава. В случай че поле, описващо стойност, е празно (съгласно изискванията на закона и този правилник не следва да се попълва), се посочва стойност нула.

(8) Декларациите по ал. 1 се попълват на български език.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Декларациите по ал. 1 се публикуват на български език в интернет страницата на НАП.

(10) Корекции на грешки в справка-декларацията и VIES-декларацията се извършват по реда на чл. 126 от закона.Справка-декларация
Чл. 116. (1) Регистрираното лице е длъжно за всеки данъчен период да подаде справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона по образец - приложение № 13.
(2) Справка-декларация по ал. 1 се подава и в случаите, когато данък не следва да се внася или възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период.

(3) Регистрираното лице подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларацията по ал. 1 за всеки данъчен период, за който се отнася.

(4) Регистрираното лице представя в компетентната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите заедно със справка-декларацията по ал. 1 и отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона.VIES-декларация
Чл. 117. (1) VIES-декларацията се изготвя по образец - приложение № 14.
(2) Декларацията съдържа следните данни:

1. данни за регистрираното лице - име/наименование, идентификационен номер по ДДС, адрес за кореспонденция;

2. данни за подаващия декларацията - име, ЕГН/ЛНЧ, адрес за кореспонденция;

3. данъчен период, за който се подава декларацията във формат: мм/гггг;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) сума на данъчните основи на:

а) всички извършени вътреобщностни доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;

б) доставките на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;

в) доставките като посредник в тристранна операция;

5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) данъчна основа на вътреобщностните доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;

6. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) общ брой декларирани редове;

7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия, включително знака на държавата членка по ISO 3166;

8. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на извършените вътреобщностни доставки на стоки към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;

9. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 от закона към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;

10. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на осъществените доставки като посредник в тристранни операции към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;

11. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) данъчен период, през който данъкът за доставките по т. 8 - 10 е станал изискуем, в случай че този период е различен от данъчния период по т. 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Вътреобщностните доставки на стоки, по които лицето е доставчик, доставките на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и доставките като посредник в тристранна операция задължително се отразяват в отчетните регистри.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) VIES-декларацията се изготвя на база обобщение на данните от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона, като в нея не се включват вътреобщностните доставки на стоки и доставките на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите, когато за съответния данъчен период регистрираното лице не е извършило вътреобщностни доставки, доставки на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, доставки като посредник в тристранна операция и не отразява пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона, VIES-декларация не се подава.

(6) Регистрираните лица подават данните по ал. 2 и на магнитен или оптичен носител.

(7) Данните от VIES-декларацията на хартиен носител следва да съвпадат напълно с данните, подавани на магнитен или оптичен носител.

(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) VIES-декларация може да не се подава за доставки на услуги по чл. 21, ал. 3, когато доставката на тези услуги с място на изпълнение на територията на страната биха били освободени.Изисквания към магнитните и оптичните носители
Чл. 118. (1) Параметрите на данните на информацията от VIES-декларацията, подаваната на магнитен или оптичен носител, както и изискванията към структурата на файловете, подавани по електронен път, са определени в приложение № 15.
(2) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат магнитни или оптични носители, които не отговарят на посочените в приложение № 15 параметри.

(3) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя протокол за удостоверяване на приемането или отказа от приемането на магнитния или оптичния носител.

(4) Ако не е издаден протокол по ал. 3, удостоверяващ приемането, се смята, че регистрираното лице не е подало информацията от VIES-декларацията на магнитен или оптичен носител.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) VIES-декларацията трябва да съдържа само по един запис (ред) с обобщените данни за всички извършени доставки към конкретен получател/придобиващ от държава членка за текущия период, притежаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка.

(6) Допълнителни записи за същия получател/придобиващ са допустими само при деклариране на пропуснати данни за предходни периоди в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона.

(7) При установяване на несъответствия между данните в подаваната VIES-декларация и данните от подадените на магнитен или оптичен носител отчетни регистри по чл. 124 от закона подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок. За удостоверяването на обстоятелствата по тази алинея Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя съобщение.

(8) В случаите по ал. 7 VIES-декларацията се счита за подадена след отстраняване на несъответствието с подаване на коректна VIES-декларация.Декларация за облагане на доставка на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността
Чл. 119. (1) Регистрирано лице по глава осемнадесета от закона, което осъществява доставка на услуги, извършвани по електронен път, подава декларация по чл. 157, ал. 2 от закона по образец - приложение № 16.
(2) Декларацията се подава по електронен път пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Файлът с информацията за справка-декларацията по ал. 1, подаван по електронен път, трябва да отговаря на изискванията в приложение № 17.

(4) Данните за декларацията по ал. 1 се попълват въз основа на обобщените данни от електронния регистър по чл. 120, ал. 3 от закона.Обмен на информация с чужди администрации
Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Информацията, посочена в отчетните регистри, регистъра за вътреобщностни доставки на нови превозни средства и VIES-декларацията, се обменя с администрацията на другите държави членки по ред, начин и в срокове, определени с Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета на Европа.
(2) Обмен на информация, свързана с облагането с данък върху добавената стойност, с данъчните администрации на други държави членки се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Глава деветнадесета.
ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Счетоводна отчетност и записване на данъка
Чл. 121. (1) Регистрираните лица водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и този правилник.
(2) Документация и отчетност се води за облагаемите доставки, за освободените доставки, за доставките с място на изпълнение извън територията на страната, за вътреобщностните придобивания, за получените доставки, по които лицето е платец на данъка по глава осма от закона, и за вноса.

(3) Клоновете на регистрираното лице водят отчетност и поддържат документацията като самостоятелно регистрирано лице, без да се разчитат с бюджета.

(4) Клоновете предоставят на регистрираното лице необходимата информация за попълване на справка-декларацията, VIES-декларацията за периода и информацията за магнитните и оптичните носители.

(5) Разчитането с бюджета за данък върху добавената стойност се извършва от регистрираното лице.

(6) Клоновете на чуждестранните лица се разчитат с бюджета самостоятелно.

(7) Регистрираните лица определят резултата за съответния данъчен период въз основа на документите, отразени в дневниците за този данъчен период.

(8) Всяко регистрирано лице е длъжно да води регистър на стоките по чл. 7, ал. 5, т. 8 - 10 и чл. 13, ал. 4, т. 8 - 10 от закона, който осигурява следната информация:

1. вид на изпратените/получените стоки;

2. цел на изпращане/получаване на стоките;

3. количество на изпратените/получените стоки;

4. държава членка, до която са изпратени или от която са получени стоките;

5. дата на изпращане/получаване на стоките.Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За целите на този правилник:
1. "Идентификационен номер" е:

а) единен идентификационен код по търговския регистър - на вписаните в търговския регистър лица;

б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ - на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;

в) единният граждански номер или личният номер на чужденец - на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;

г) (предишна втора б. "в" - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) служебният номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви "а" - "в" и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

2. "Трета страна" е страна, която не попада в митническата територия на Общността.

3. "Трета територия" е територия, която е част от митническата територия на Общността, но не е част от "територията на Общността" по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на закона.

4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по т. 1, пред който е поставен знакът "BG".

5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) "държава домакин" за целите на чл. 109 и 110 е:

а) държавата, в която лицата са установени или имат седалище съгласно международните конвенции за създаването им или в споразуменията за тяхното създаване - за международните организации;

б) приемащата държава - за дипломатическите и консулските представителства;

в) държавата, в която е установено командването/щабът на Организацията на Северноатлантическия договор - за командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

г) държавата, чиито въоръжени сили взимат участие в общи отбранителни действия в друга държава - за въоръжени сили на държавите, които са страни по Северноатлантическия договор.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС, в качество различно от едноличен търговец и впоследствие се впише като едноличен търговец, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква "а", съответно буква "б", получен в качеството му на едноличен търговец, пред който е поставен знакът "BG".

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър и за него са налице основанията за регистрация по закона, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е единният граждански номер, съответно личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът "BG".

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Пререгистрацията по ал. 3 и 4 се извършва в 14-дневен срок от вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър чрез подаване на писмено уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. За дата на пререгистрация се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите на пререгистрация по ал. 3 и 4 не се смята, че лицето извършва доставка на наличните стоки или услуги по чл. 111 от закона.§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Доставката на услуга по изработка и/или доработката на софтуер се приравнява на услуга по преработка на софтуер.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Този правилник отменя Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 15 от 2000 г.; изм. с Решение № 404 от 2001 г. на ВАС - бр. 12 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2001 г.; изм., бр. 58 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2002 г., бр. 63 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 9 от 2006 г.).


§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) На лицата по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност се издават удостоверения за регистрация по чл. 75, ал. 1.
(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават служебно от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите и се връчват на лицата в едномесечен срок от влизането на този правилник в сила.

(3) До връчване на удостоверението по ал. 2 идентификационният номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е идентификационният номер по § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на този правилник, пред който се поставя знакът "BG".

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За физическите лица, различни от едноличен търговец, които при вписването си в регистър БУЛСТАТ са получили единен идентификационен код, различен от единния граждански номер, идентификационният номер по ДДС е единният граждански номер, пред който е поставен знакът "BG".§ 4. (1) За данъчните периоди до влизане в сила на този правилник се прилагат образците на документите, регламентирани с отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(2) Заедно със справката-декларация за последния данъчен период преди влизане на този правилник в сила лицата подават на хартиен и на магнитен носител отчетните регистри за този последен период.

(3) Подаваните хартиени и магнитни носители по ал. 2 следва да отговарят на формата, параметрите и изискванията, регламентирани в чл. 91 и 92 и в приложение № 10 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

(4) В случаите по § 4, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност регистрационният опис за наличните към датата на регистрация активи, съответно наличните към датата на повторна регистрация активи, се подава по образец - приложение № 3, съответно приложение № 4 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

(5) За активите по ал. 4 правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато са налице условията по глава дванадесета от отменения Закон за данък върху добавената стойност.§ 5. За представяне на извършеното приспадане на данъка за възстановяване, отнасящ се за данъчните периоди до влизане в сила на този правилник, се съставя и подава образецът на приложение № 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.


§ 6. Остатъкът за възстановяване по § 6, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност се посочва в клетка 80 на приложение № 8 и в справката по приложение № 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.


§ 7. Отчетът за извършените продажби, отнасящ се за данъчните периоди до влизане в сила на този правилник, се съставя в съответствие с изискванията на чл. 93, ал. 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.


§ 8. (1) Регистрираното лице има право да приспадне начисления за активите данък при дерегистрацията му по чл. 119, ал. 3 от отменения Закон за данък върху добавената стойност, които са налични към датата на повторната му регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
(2) Правото по ал. 1 възниква, когато са налице едновременно следните условия:

1. наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност са били обложени при дерегистрацията по реда на чл. 119, ал. 3 от отменения Закон за данък върху добавената стойност;

2. начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно или е прихванат от органа по приходите;

3. с наличните активи по т. 1 лицето е извършвало, извършва или ще извършва облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона;

4. регистрационният опис по образец - приложение № 3, за активите по т. 1 е съставен към датата на повторната регистрация и е подаден не по-късно от 7 дни от датата на регистрация;

5. активите по т. 1 са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на повторната регистрация по този закон.

(3) В случаите, когато активът по ал. 2 се е използвал, използва се или ще се използва както за облагаеми, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл. 73 от закона.

(4) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по чл. 71 от закона се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.

(5) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал. 2, т. 4 е подаден след срока по ал. 2, т. 4.§ 9. (1) Когато срокът за предоставяне на информация по чл. 120, ал. 1 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност изтича след влизането в сила на този правилник, търговските банки предоставят информацията в 7-дневен срок от откриването/закриването "ДДС-сметката".
(2) До 14-о число на месеца, следващ месеца на влизане в сила на този правилник, банките предоставят информацията по реда на чл. 120, ал. 2 и 3 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност за последния календарен месец преди месеца на влизане в сила на този правилник.§ 10. Когато до влизането в сила на този правилник е възникнало задължение за издаване на протокол по реда на отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и такъв не е издаден до влизането в сила на този правилник, лицето издава протокол, който трябва да отговаря на изискванията на Закона за данък върху добавената стойност и на този правилник.


§ 11. За получени от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът ще се възползва пряко, за които туроператорите и туристическите агенти са упражнили правото си на приспадане на данъчен кредит до влизане в сила на този правилник, не се извършва корекция по реда на чл. 79 от Закона за данък върху добавената стойност.


§ 12. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Независимо от § 14, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност не се дължи данък при извършването на митническите формалности по деклариране за свободно обращение на стоки, когато едновременно са налице следните условия:
1. към момента на декларирането стоките са под митнически режим и митническо складиране, активно усъвършенстване по системата с отложено плащане, временен внос с пълно или частично освобождаване от митни сборове или са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или свободен склад, и

2. едновременно с декларирането:

а) стоките напускат територията на страната с направление трета страна или територия, или

б) стоките, поставени под режим временен внос с пълно освобождаване от митни сборове напускат територията на страната с направление държавата членка, от която са били изнесени (включително Република Румъния), и получател е лицето, което ги е изнесло.

(2) Разпоредбата на чл. 16, ал. 2 се прилага и в случаите, когато стоки са временно изнесени от територията на страната до територията на държава членка или до територията на Република Румъния преди 31.XII.2006 г. включително, за обработка, преработка или поправка под митнически режим пасивно усъвършенстване и тези стоки се внасят обратно на територията на страната след 1 януари 2007 г. включително.§ 13. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Коефициентът по чл. 73, ал. 5 от закона за предходната 2006 г. се изчислява по формулата, регламентирана в чл. 68 от отменения правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, на база на всички извършени доставки през 2006 г. При определяне на вида на доставките се изхожда от данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие за тях.


§ 14. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Номерирането на документите по чл. 78, издадени след 1 януари 2007 г. включително, започва от "0000000001".


§ 15. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Въвеждането на територията на страната на стоки, които са били изнесени до 31.XII.2006 г. включително, от територията на държава членка или от територията на Република Румъния, се счита за внос на стоки по смисъла на чл. 16 от закона.
(2) В случаите по ал. 1 не е налице вътреобщностно придобиване на стоките.§ 16. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Не се начислява данък за вътреобщностно придобиване на стока, когато са налице едновременно следните условия:
1. правото на собственост върху стоката се прехвърля след 1 януари 2007 г. включително;

2. за стоката е внесен или начислен данък при внос на стоки.

(2) В случаите по ал. 1, когато данъчната основа на вътреобщностното придобиване е по-висока от данъчната основа при внос, се счита че е налице вътреобщностно придобиване на стока, за което данъкът става изискуем по реда на закона, като разликата се приема за данъчна основа на придобиването.§ 17. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато хотелиери, туроператори и туристически агенти са получили авансови плащания до 31.XII.2006 г. включително, за доставки по глава двадесет и първа от отменения Закон за данък върху добавената стойност и за тези доставки след влизане на закона в сила се прилагат разпоредбите на чл. 66, ал. 2 или на глава шестнадесета от закона, при възникване на данъчно събитие за доставките лицата издават данъчен документ по реда и в сроковете на закона, в който посочват:
1. цялата данъчна основа за доставката, формирана по реда на закона;

2. размера на данъка, определен върху данъчна основа по т. 1;

3. размера на начисления данък по авансовите плащания до 31.XII.2006 г. включително;

4. размера на начисления данък по авансовите плащания след 1.I.2007 г. включително;

5. разликата между размера на данъка по т. 2 и сумата от размера на данъка по т. 3 и 4.

(2) В случаите по ал. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период се отразява разликата по ал. 1, т. 5.§ 18. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Разпоредбите на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на закона се прилагат и за доставка на стоки при условията на договор за финансов лизинг, за която режимът на облагане е променен с влизането на закона в сила от облагаема в освободена доставка или от освободена в облагаема доставка. За вноските, дължими след 1.I.2007 г., се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие по закона.


§ 19. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато е получено авансово плащане до 31.XII.2006 г. включително, за доставка по глава трета от закона и до 31.III.2007 г. доставчикът не се снабди с документите, удостоверяващи наличие на обстоятелства по глава четвърта от този правилник, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.
(2) В случаите по ал. 1 данък се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в 5-дневен срок, считано от 31.III.2007 г.

(3) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 2 по реда на чл. 39, ал. 4 - 7 на този правилник.§ 20. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато е получено авансово плащане до 31.12.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, за която със закона е променено данъчното третиране по отношение на размера на ставката, мястото на изпълнение на доставката, приравняване на доставката на облагаема по чл. 69, ал. 2 от закона и данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.
(2) Когато е направено авансово плащане до 31.ХII.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя по реда на закона и този правилник, регистрираното лице-получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато по реда на отменения Закон за данък върху добавената стойност за авансовото плащане е начислен данък. За данъчното третиране на доставката, включително за последващи авансови плащания, се прилагат разпоредбите на закона и този правилник.§ 21. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Правилникът влиза в сила от 1 януари 2007 г.


КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 13. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 се правят следните изменения:

1. Навсякъде думите "чл. 82, ал. 2 - 4" се заменят с "чл. 82, ал. 2 - 5".

2. В таблицата към файла "PRODAGBI.ТХТ" в последната колона на ред 02-20 след думите "02 - 14" се добавя "02 - 15".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 16. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2007 г.Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 16. (1) Разрешенията, издадени от министъра на финансите по реда на чл. 58б от отменения Закон за данък върху добавената стойност запазват действието си за срока, за който са издадени като разрешения по чл. 166 от закона.

(2) Потвърждения, издадени по реда на чл. 83 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност запазват действието си по отношение на договорите, във връзка с които са издадени.§ 17. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 11, който влиза в сила от датата на обнародване на правилника в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2008 Г.)
§ 38. Когато до 18.XII.2007 г. включително е начислен данък по чл. 37, ал. 2 от закона за получено предварително плащане и доставчикът впоследствие се снабди с документите по чл. 21 - 38, той коригира резултата от прилагането на чл. 39, ал. 1 и 2 по реда на чл. 39, ал. 4 и 5.§ 39. (1) Когато от 1.I.2007 г. до 18.XII.2007 г. включително е получено авансово плащане по доставка на услуга за процесуално представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства, данъчното събитие за която настъпва след тази дата, доставката има характер на освободена по чл. 44, ал. 1, т. 5 от закона.
(2) Регистрираното лице доставчик документира доставката по ал. 1 чрез анулиране на издадената фактура за авансовото плащане и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите по чл. 119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане и начисления за него данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби.

(3) Корекциите по ал. 2 се извършват през данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие на доставката.§ 40. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 12.08.2008 Г.)
§ 8. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2008 Г.)
§ 2. Правилникът влиза в сила от 01.12.2008 г.Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)
§ 12. В случаите по чл. 56, когато дължимият данък не е посочен в митническа декларация, а в друг документ, издаден след 1 януари 2007 г. включително, от митническата администрация и правото на приспадане на данъчен кредит не е упражнено към влизането в сила на този правилник, същото може да бъде упражнено чрез включване на този документ в дневника за покупките за данъчния период на влизането в сила на този правилник или през един от следващите три данъчни периода.§ 13. В случаите на чл. 56а, ал. 1 и 2, когато административният акт е издаден след 1 януари 2007 г. включително от митническите органи и е получен от вносителя преди влизането в сила на този правилник и правото на приспадане на данъчен кредит не е упражнено до влизането му в сила, то се упражнява чрез включване на акта в дневника за покупките за данъчния период на влизането в сила на този правилник или през един от следващите три данъчни периода.


§ 14. Регистрираните лица - получатели по доставката или вносители, за които данъкът е станал изискуем като лице - платец по глава осма от закона, до 31 декември 2008 г. включително, които към тази дата са начислили данъка извън сроковете по чл. 117, ал. 3 от закона, и/или са упражнили правото си на данъчен кредит извън сроковете по чл. 72 от закона, не прилагат чл. 81, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност . В тези случаи се смята, че лицата правомерно са упражнили правото на приспадане на данъчен кредит, доколкото доставката не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на лицето.


§ 15. Регистрираните лица, които са начислили данък като получатели на услуга по чл. 81, ал. 6 до 31 декември 2008 г. включително, анулират протокола за начисляването на данъка в четиримесечен срок от влизане в сила на този правилник. Анулираният протокол се отразява с обратен знак в дневника за продажбите и ако лицето е упражнило право на данъчен кредит - с обратен знак и в дневника за покупките.


§ 16. Изречение второ и трето на чл. 58, ал. 1 и чл. 61а от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавена стойност се прилагат за фактури, анулирани след 31 декември 2006 г., и за дебитни известия, издадени след тази дата.


§ 17. (1) Лице, регистрирано на основание чл. 133 от закона, може да подаде заявление за дерегистрация по избор по чл. 108 от закона независимо от облагаемия им оборот за последните 12 последователни месеца преди текущия, когато през същия период лицето е извършвало само доставки, за които след 31 декември 2008 г. данъкът е изискуем от получателя по доставката като платец по глава осма от закона.
(2) В случаите по ал. 1 дерегистрацията се извършва след извършване на ревизия.§ 18. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2009 г. с изключение на § 9, който влиза в сила от 12 август 2008 г.
 
Къде бихте инвестирали парите си в период на икономическа криза?
 

Актуални Новини

You haven't selected any category or there's no items on the selected category.
В момента има 7 посетителя в сайта