ja_mageia

English Bulgarian French German Italian Russian Spanish
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Начало Услуги Регистрация на фирми Публикуване ГФО
Публикуване на Финансови отчети PDF Печат Е-поща

reg

Какво подлежи на публикация?
Съгласно чл.40 от Закона за счетоводството се публикува:
Годишният финансов отчет на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган. Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията:
1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за паричните потоци
4. Отчет за собствения капитал
5. Справка за /нетекущите/ дълготрайните активи
6. Приложение

 Кои лица са задължени да публикуват отчетите си? - отг. ВСИЧКИ:

В срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
1. търговците по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър;
2. юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез Интернет.

Кои предприятия и в какъв срок са задължени да публикуват отчетите си в Търговксия регистър към Агенцията по Вписванията?

Търговците, които са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в периода от 1 януари до 31 май на съответната година, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър в срок до 30 юни на същата година актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 за годините от 2007 г. до годината, предхождаща годината на пререгистрация включително, както следва:
1. при пререгистрация през 2008 г. - актовете за 2007 г.;
2. при пререгистрация през 2009 г. - актовете за 2007 и 2008 г.;
3. при пререгистрация през 2010 г. - актовете за 2007, 2008 и 2009 г.
(2) Търговците, които са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в периода от 1 юни до 31 декември на съответната година, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър в тримесечен срок от датата на пререгистрацията си актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 за годините от 2007 г. до годината, предхождаща годината на пререгистрация включително, както следва:
1. при пререгистрация през 2008 г. - актовете за 2007 г.;
2. при пререгистрация през 2009 г. - актовете за 2007 и 2008 г.;
3. при пререгистрация през 2010 г. - актовете за 2007, 2008 и 2009 г.

Кои са задължени да публикуват годишните си финансови отчети в икономически издания или интернет?

1. Всички предприятия, подлежащи на независим финансов одит, които не са извършили пререгистрация по Закона за търговския регистър.
2. Всички неперсонифицирани дружества /дружества по Закона за задълженията и договорите или граждански дружества по ЗЗД/.
3. Всички юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в обществена полза.
Предприятия, съгласно чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства.

Какви са ГЛОБИТЕ?

Публикацията на отчетите е задължителна и не зависи от вида на предприятието и това дали то е извършвало дейност.

Последствията от неизпълнението на това законово задължение са:

Глоба от 1500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец - имуществена санкция от 2000 до 5000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.