ja_mageia

English Bulgarian French German Italian Russian Spanish
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Начало Услуги Счетоводни Услуги
Счетоводни услуги PDF Печат Е-поща

s4et

"Счетоводството е едно от най-прекрасните творения на човешкия дух и един добър стопанин трябва да го въведе в своята дейност"


Йохан Волганг Гьоте

 

        Предлагаме на Вашето внимание, следните счетодовони услуги и свързаните с тях услуги

                        ch Разработване и съблюдаване на счетоводна политика съгласно МСС и НСФОМСП;
                 
ch Първоначално изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със специфичната дейност на всяка фирма;
                 
ch Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;
                 
ch Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
                 
ch Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента;
                 
ch Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и НСФОМСП или МСС, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
                 
ch Отчитане на дълготрайните активи и изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
                 
ch Обработка на складови наличности и аналитична отчетност според нуждите на фирмата;
                 
ch Калкулиране на себестойност на стоките и услугите;
                 
ch Проследяване на задължения към доставчици и вземания от клиенти;
                 
ch Систематизиране и обобщаване на счетоводната информация;
                 
ch Съхранение на информацията на хартиен и магнитен носител;
                 
ch Изготвяне и подаване на ДЕКЛАРАЦИИ/месечни и годишни/, ОТЧЕТИ, справки и други пред Национална Агенция за приходите , Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Агенция по Вписаванията, БНБ (за чуждестранно финансиране), Агенция за защита на личните данни, Инспекция по труда, Агенция за финансово разузнаване, както и пред други институции при нужда;
                 
ch Изготвяне на платежни документи на дължимите данъци по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ;
                 
ch Изготвяне на междинни справки и отчети за нуждите на управлението на фирмите;
                 
ch Месечно счетоводно приключване със съставяне на финансов отчет(счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток), както и други разнообразни справки(за приходи и разходи, клиенти и доставчици, печалби и загуби - месечни, годишни, на база единица продукт);
                 
ch Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период, включващо: изготвяне и публикуване в Агенцията по вписаванията на Годишен Финансов Отчет, изготвен съобразно изискванията на НСФОМСП или МСС, изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ, Изготвяне и подаване на Годишен Статистичеки Отчет, изготвяне и подаване на справка по чл. 73.

ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване

ch Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и длъжностни характеристики;
ch Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ - изготвяне и подаване;
ch Изготвяне на граждански договори,сметка за изплатени суми и т.н.;
ch Издаване на служебни бележки, удостоверения и др.;
ch Попълване на платежни документи за осигурителни,здравни вноски, данъци и др.;
ch Изготвяне на ведомости за заплати;
ch Изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и др.;
ch Своевремено подаване на информация за осигурените лица в ТД на НАП по електронен път;
ch Изготвяне на всички видове удостоверения и справки за заверка на осигурителен и трудов стаж;
ch Изготвяне и подаване на документ, свързани с прекратяване на трудови правоотношени;

Премини към:

 

         Абонаментно          

           Дистанционно          

        Еднократни  услуги         

 абон

 дист

 он