ja_mageia

English Bulgarian French German Italian Russian Spanish
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Начало Ресурси Правилници и Инструкции ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 7 МАЙ 2008 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19И ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 7 МАЙ 2008 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19И ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ PDF Печат Е-поща

ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 7 МАЙ 2008 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19И ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

В сила от 11.04.2008 г.

Издадена от Националната агенция за приходите
Обн. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008г.
Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът за възстановяване на суми за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г., за времето през което са били в чужбина.

 

Чл. 2. Лицата по чл. 1 представят в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите искане за възстановяване на платени здравноосигурителни вноски, по реда на ДОПК.

 

Чл. 3. Искането се подава лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или от упълномощено лице.

 

Чл. 4. (1) Към искането по чл. 2 лицата прилагат заверено копие на платежен документ или оригинал, удостоверяващ внесените здравноосигурителни вноски, а за периодите на пребиваване извън страната някои от следните документи:

1. копие на задграничния паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната;

2. удостоверение от съответната областна дирекция на полицията;

3. документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач;

4. други.

(2) Когато искането се подава от упълномощено лице, освен документа по ал. 1 се прилага и копие от пълномощното.

 

Чл. 5. Органите по приходите на НАП разглеждат исканията за възстановяване на сумите за платени здравноосигурителни вноски по реда на ДОПК.

 

Чл. 6. Средствата за възстановяване се превеждат от банковата сметка за здравноосигурителни вноски на компетентната териториална дирекция по посочената от лицето сметка.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Инструкцията се издава на основание § 19и от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване.

 

§ 2. Инструкцията влиза в сила от 11 април 2008 г.
 
Къде бихте инвестирали парите си в период на икономическа криза?
 

Актуални Новини

You haven't selected any category or there's no items on the selected category.
В момента има 10 посетителя в сайта