ja_mageia

English Bulgarian French German Italian Russian Spanish
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Начало Ресурси Правилници и Инструкции ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ОТ ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ОТ ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА PDF Печат Е-поща
ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
ОТ ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА И ОТ
САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Обн. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., изм.
ДВ. бр.10 от 29 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.26 от
21 Март 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.9 от 25 Януари
2005г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г.
Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила
от 01.01.2005 г.) С тази инструкция се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и
съхраняване на данни от осигурителите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се за
държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравното
осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и облагаемия доход по чл. 19
от Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ).
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2003 г., в сила от
01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., предишен
текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Осигурителите и самоосигуряващите се
лица представят в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) - районните
управления "Социално осигуряване" (РУСО), декларации по образец съгласно приложения № 1, 3 и 5. В
декларациите се вписват:
1. кодът на осигурителя или самоосигуряващия се - идентификационният код по регистър
"БУЛСТАТ";
2. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) единният граждански номер, имената,
осигурителният стаж, трудовото възнаграждение (осигурителният доход); осигурените социални рискове,
осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се и облагаемия доход по чл. 19
ЗОДФЛ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Осигурителите представят в
териториалните поделения на НОИ декларация обр. № 6 - приложение № 6, в която се вписват:
1. кодът на осигурителя - идентификационният код по регистър "БУЛСТАТ";
2. общият размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното
задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия
данък по чл. 38 ЗОДФЛ.
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., предишен
текст на чл. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Декларациите по чл. 2, ал. 1 се
подават в съответното териториално поделение на НОИ, където е регистриран осигурителят, за всеки
календарен месец не по-късно от деня, следващ датата, на която са били дължими окончателно
осигурителните вноски за съответния месец, а за самоосигуряващите се лица - не по-късно от 10 дни след
внасянето на дължимите осигурителни вноски. За лицата, работещи без трудови правоотношения,
декларациите по чл. 2, ал. 1 се подават не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 5 КСО.
Окончателно дължими са вноските, които се внасят при изплащането на трудовите възнаграждения за
месеца, без авансовите плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от
01.04.2005 г.) Декларацията по чл. 2, ал. 2 се подава в съответното териториално поделение на НОИ по
регистрация на осигурителя за всеки календарен месец не по-късно от последния работен ден на месеца,
през който са били дължими осигурителните вноски.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) Осигурителите, подаващи информация с
гриф за сигурност, подават декларациите по ал. 1 и 2 в регистратурата за класифицирана информация на
НОИ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в
сила от 01.04.2005 г.) Декларации не се подават за коригиране на данни след изтичане на 5 години от
датата, на която са били дължими осигурителните вноски. В тези случаи коригиращи декларации се
подават само след изрични указания на НОИ.
Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2003 г., в сила
от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Самоосигуряващите се лица по свое
желание могат да подадат еднократно декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" за всяка
календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо
заболяване, за старост и смърт.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава до 20 февруари за всяка календарна година с данните за
януари.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При прекъсване или при прекратяване на
трудовата дейност декларацията по ал. 1 се подава с данни за последния месец, през който лицето е
подлежало на осигуряване, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При започване или възобновяване или при
промяна на осигурителния доход се подава декларация по ал. 1 не по-късно от 10 дни след внасяне на
дължимите осигурителни вноски.
(5) Данните за самоосигуряващите се лица, подали еднократно декларация обр. № 1, се въвеждат
в Персоналния регистър на НОИ въз основа на информацията от платежните нареждания за внесените
осигурителни вноски.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от
01.01.2004 г.) Самоосигуряващите се лица, работещи по трудово правоотношение като осигурени за
всички осигурени социални рискове, върху максималния месечен размер на осигурителния доход, на
които осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО, подават еднократно декларация обр.
№ 1 "Данни за осигуреното лице". При попълване на декларацията в т. "12. Вид осигурен" се вписва код
23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 "Дни без осигурителни вноски,
зачетени за осигурителен стаж".
(7) При промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение лицата по ал. 6 подават
декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" като самоосигуряващи се лица не по-късно от 10 дни
след изтичане на срока за внасяне на дължимите осигурителни вноски.
Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал.
5 КСО и чл. 13, ал. 4 и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и
българските граждани на работа в чужбина, избрали да внесат авансово осигурителни вноски за фонд
"Пенсии" или за фонд "Пенсии" и здравно осигуряване за определени от тях периоди през календарната
година, могат да подават данни за осигуряването с декларация обр. № 5.
(2) Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен
доход.
(3) Декларацията се подава до 10 дни след внасяне на осигурителните вноски.
Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от
01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) Декларациите по чл. 2, ал. 1 могат да се
подават в писмена форма (хартиен носител) чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията
за попълването им или на дискета по предварително утвърден формат на записа или по Интернет за
сертифицирани клиенти. Декларациите по чл. 2, ал. 2 се подават на хартиен носител, на дискета и
хартиен носител или по Интернет за сертифицирани клиенти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от
01.01.2005 г.) Осигурители, които имат месечно наети на работа повече от 5 осигурени лица, подават
декларациите по чл. 2, ал. 1 само на дискети.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За декларациите, подавани на дискета, се
използва програмен продукт, одобрен или разработен от НОИ. Програмният продукт, разработен от
НОИ, може да се получи от РУСО по писмено искане на осигурителя или самоосигуряващия се, към
което се прилагат 9 броя празни дискети за работа под вариант "WINDOWS" или един брой празна
дискета за работа под вариант "DOS".
(4) Предоставеният програмен продукт от НОИ работи върху лицензирани версии на
операционната среда. Националният осигурителен институт не носи отговорност за работата на
програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от
01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Информацията се подава с
придружително писмо (приложение № 7), подписано от лицето, което представлява осигурителя, и с
печат на осигурителя, а за самоосигуряващите се - подписано от лицето. Когато се подава информация на
дискета, на етикета й ясно и четливо се означават кодът на осигурителя или самоосигуряващия се, името
и адресът на осигурителя. Достоверността на информацията, подадена на дискета, се доказва с подписа и
печата върху придружителното писмо. Придружителното писмо се подава в два екземпляра, единият от
които остава в РУСО.
Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила
от 01.04.2005 г.) В случаите, когато осигурителят е упълномощил лице, регистрирано с
идентификационен код по БУЛСТАТ, което притежава електронен подпис, да подава декларации от
негово име, се представя в тридневен срок от упълномощаването заявление - приложение № 8.
(2) При оттегляне на упълномощаването осигурителят подава заявление - приложение № 8, не
по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето.
(3) Заявление по ал. 1 не се подава от членовете на осигурителни каси.
Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Декларация, която не съдържа код на
осигурителя или самоосигуряващия се, ЕГН на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните,
подпис и печат, се връща на осигурителя (самоосигуряващия се). Връщат се и декларациите с некоректно
попълнени данни.
(2) Осигурителят или самоосигуряващият се е длъжен в 10-дневен срок от получаването на
върнатите декларации, след попълването на необходимите данни, да ги изпрати отново в съответното
РУСО.
Чл. 6. Дискета, която се получи в съответното РУСО повредена, нечетима или е с вируси, се
връща на осигурителя (самоосигуряващия се). В 10-дневен срок от получаването на дискетата
осигурителят (самоосигуряващият се) е длъжен да изпрати годна и коректно попълнена дискета за негова
сметка.
Чл. 7. След прехвърляне на информацията от дискетата тя се връща на осигурителя
(самоосигуряващия се).
Чл. 8. При поискване от осигурените осигурителите са длъжни да ги запознаят със съдържанието
на предоставената за тях информация.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) След
изтичане на календарната година, за която се отнасят подадените данни, НОИ изпраща в срок до 30 юни
поименно сведение за въведената и архивираната информация лично на осигурените лица. За нередности
по повод подаването на информацията лицата имат право да подават жалби до съответното териториално
поделение на НОИ.
Чл. 10. За подадена декларация с невярно съдържание деклараторът носи наказателна
отговорност.
Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) Лицата по чл. 40, ал. 4 от Закона за
здравното осигуряване не подават декларации по тази инструкция. Данните за внесените
здравноосигурителни вноски и периода, за който се отнасят, се въвеждат въз основа на платежния
документ.
(2) Лицата по ал. 1 могат да внесат авансово дължимите здравноосигурителни вноски за
определени периоди от календарната година.
§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) За нарушения на разпоредбите на тази
инструкция на виновните лица се съставят актове и се издават наказателни постановления по реда на чл.
349 и 350 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Контролните органи на НОИ при
установяване на нередности при подаване на информацията дават задължителни предписания на
основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
Допълнителни разпоредби
§ 3. По смисъла на тази инструкция:
1. "Осигурител" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и други
организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
2. "Самоосигуряващ се" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя
сметка.
Заключителни разпоредби
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Инструкцията се издава на основание чл.
5, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 5. Тази инструкция отменя Инструкция № 1 от 1996 г. за събиране на данни от осигурителите за
осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица за провеждане на държавното обществено
осигуряване и здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 107 от 1996 г.; изм., бр. 7 от 1998 г., бр. 8 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 61 от 1999 г.).
§ 6. Тази инструкция влиза в сила от 1 януари 2000 г.
Допълнителни разпоредби КЪМ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ОТ ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ
ПРИ ТЯХ ЛИЦА И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 0.0.2004 Г.)
§ 13. Навсякъде в инструкцията думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се
заменят с "Кодекса за социално осигуряване", а думите "КЗОО" се заменят с "КСО".
Заключителни разпоредбиКЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
ОТ ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА И ОТ
САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2005 Г.)
§ 13. Инструкцията се издава на основание чл. 5, ал. 6 от КСО и влиза в сила от 1 януари 2005 г.
Заключителни разпоредбиКЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
ОТ ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА И ОТ
САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г.)
§ 5. Инструкцията се издава на основание чл. 5, ал. 6 КСО и влиза в сила от 1 април 2005 г.
Приложение № 1 към чл. 2
(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 7 от
2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2005
г., в сила от 01.01.2005 г.)
Указания за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" (изм. и доп., ДВ, бр.
4 от 2001 г.; изм., бр. 10 от 2002 г., бр. 7 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.)
Декларация обр. № 1 съдържа данни за социалното, здравното осигуряване, допълнителното
задължително пенсионно осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" на
осигурените лица и облагаемия доход по чл. 19 ЗОДФЛ. Декларация обр. № 1 се подава в съответното
териториално поделение на НОИ, където е регистриран осигурителят, за всеки календарен месец, не по-
късно от деня, следващ датата, на която са били дължими окончателно осигурителните вноски за
съответния месец - при изплащането на трудовите възнаграждения за месеца, без авансовите плащания,
освен когато за съответния месец е изплатен само аванс. За работещите без трудови правоотношения
декларацията се подава не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 5 КСО.
Самоосигуряващите се подават декларацията не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите
осигурителни вноски.
1. Код корекция
- попълва се буква "К", когато се подава повторно декларация за коригиране на подадена
декларация и в случаите на изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за
социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, фонд
"Гарантирани вземания на работниците и служителите"; в тези случаи, освен коригираните, се попълват и
всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; когато за един и същ месец
осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице с попълнени различни кодове в т. 12 "Вид
осигурен" и се налага да се коригира една от декларациите, едновременно с коригиращата декларация се
подават отново и другите; с код корекция "К" не се коригират данните в т. 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2);
- попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация; в
тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията; когато за един и същ месец
осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице с попълнени различни кодове в т. 12 "Вид
осигурен" и се налага да се заличи една от декларациите, едновременно със заличаващата декларация се
подават отново и другите;
- не се извършва коригиране и заличаване на декларации след изтичане на 5 години от датата, на
която са били дължими осигурителните вноски; в тези случаи декларациите се подават само след
указания на НОИ.
2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните. Например: за януари
се попълва 01.
3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на осигурителя - попълва се кодът на осигурителя. Това е идентификационният код по
регистър БУЛСТАТ. Точка 4 не се попълва от лицата, които се осигуряват социално и здравно чрез
ЕГН/ЛНЧ.
5. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните
граждани се попълва личният номер на чужденец, като буквите ЛНЧ се подчертават.
5.1. За ЛНЧ дата на раждане - попълва се ден, месец и година на раждане на лицето, което има
издаден ЛНЧ.
5.2. За ЛНЧ - пол - попълва се полът на лицето, което има издаден ЛНЧ.
5.3. Лицето е с намалена работоспособност от 50 до 100 % - попълва се:
0 - ако лицето не е с намалена работоспособност;
1 - ако лицето е с намалена работоспособност.
6. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по личната карта на осигуреното лице.
7. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата
буква от презимето.
8. Пощенски код - попълва се пощенският код по местоживеене.
9. Област - попълва се областта, в която се намира населеното място.
10. Населено място - попълва се град/село по местоживеене.
11. Адрес по местоживеене на лицето - попълва се точният адрес.
12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
-01 - за работници или служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един
работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в
кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
-02 - за работещи при условията на първа категория труд;
-03 - за работещи при условията на втора категория труд;
-04 - за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
-05 - за държавни служители;
-06 - за кадрови военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители -
офицери, сержанти и граждански лица, по ЗМВР и държавните служители - офицери, сержанти и
граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията, офицерите и сержантите от Националната
следствена служба;
-07 - за следователи по Закона за съдебната власт;
-08 - за лицата с учителски трудов стаж;
-09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово
правоотношение в кооперацията;
-10 - за изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества;
-11 - за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за
трудова злополука и професионална болест;
-12 - за самоосигуряващи се;
-13 - за земеделски производители;
-14 - за работещи без трудови правоотношения;
-15 - за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;
-16 - за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец;
-17 - за служители на Националната разузнавателна служба и Специалната куриерска служба на
Министерството на транспорта и съобщенията и служба "Военна информация" на Министерството на
отбраната;
-18 - за лица, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което работникът или
служителят не е работил поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или е бил без
работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи;
-19 - за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;
-20 - за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, на които за осигурителен
стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от
работодателя;
-21 - за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните
вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният
стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
-22 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и
смърт, избрали да подават еднократно декларация;
-23 - за самоосигуряващи се, работещи и по трудово правоотношение, за които осигурителни
вноски за всички осигурени социални рискове са внесени върху максималния осигурителен доход и
осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
-24 - за съдии, прокурори, съдия-изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с
изключение на военните съдии и прокурори;
-25 - за лица, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост;
-26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия,
кооперации и цехове, съгл. Закона за интеграция на хората с увреждания;
-27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса
на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;
-28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (служителите на Българската
православна църква, които не са в трудови правоотношения и не получават възнаграждения, за граждани,
изпълняващи мирновременна алтернативна служба, и др.);
-29 - за други (попълва се само по изрично указание на НОИ);
-82 - за лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както
и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани
вероизповедания по Закона за вероизповеданията с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7 КСО;
-83 - за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба, Специалната куриерска
служба на Министерство на транспорта и съобщенията и служба "Военна информация" на
Министерството на отбраната;
-84 - за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се
осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";
-85 - за лица, получаващи обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване,
бременност и раждане, трудова злополука или професионална болест след прекратяване на
осигуряването;
-86 - за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните
държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";
-87 - за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
-88 - за лица, получаващи обезщетение по чл. 233 ЗОВС;
-89 - за съпрузите на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии.
12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения - попълва се номерът
на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно
ЗБ на ДОО за съответната година.
12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по НКИД. За лицата,
наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа
дейност, се попълва "0000".
12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя - попълва се номерът на
реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно ЗБ на ДОО за
съответната година.
Забележка. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват само за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16,
18, 19, 20, 25, 26 и 82."
12.4. Осигурителят дължи вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и
служителите при несъстоятелност на работодателя - попълва се в една позиция:
- 0 - ако не дължи осигурителни вноски;
- 1 - ако дължи осигурителни вноски.
13. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;
- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало - попълва се в две позиции първият ден в
осигуряване.
15. Ден, в който осигуряването е прекратено - попълва се в две позиции последният ден в
осигуряване.
16. Работни дни в осигуряване - общо.
Забележка. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20000. След
изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация, като в т. 1
"Код корекция" се попълва "К". В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни
в осигуряване за всеки месец. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 85, т. 16 не се попълва.
Позиция 1:
- ако лицето е работило всички работни дни през месеца - попълва се 0;
- ако лицето не е работило всички работни дни през месеца - попълва се 1.
Позиции 2 и 3:
- попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.
Позиция 4:
- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12,
13, 14, 15, 22, 23, 82, 84, 86, 87, 88 и 89 попълват 0.
Позиция 5:
- попълва се дневното работно време в часове на осигуреното лице по трудовия му договор;
когато дневното работно време по трудов договор е различно през отделните дни в месеца, се попълва
средночасово работно време на ден; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от
половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 82, 84, 86, 87,
88 и 89 попълват 0.
Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2
и 3 на т. 16.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се в две позиции дните с
осигурителни вноски, за които е изплатено възнаграждение или е упражнявана дейност по Наредбата за
общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.
Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск и всички дни с осигурителни вноски
на основание чл. 9, ал. 3 КСО.
16.2. Дни във временна неработоспособност, с изключение на дните, посочени в т. 16.5 и 16.6 - в
две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член
на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина. В тази точка се попълват
и дните във временна неработоспособност след прекратяване на осигуряването.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко
дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167 и 167а КТ.
16.4. Дни без осигурителни вноски - в две позиции се попълват работните дни в осигуряване без
осигурителни вноски.
16.5. Дни в трудова злополука - попълват се в две позиции дните във временна
неработоспособност поради трудова злополука. В тази точка се попълват и дните в трудова злополука
след прекратяване на осигуряването.
16.6. Дни в професионална болест - попълват се в две позиции дните във временна
неработоспособност поради професионална болест. В тази точка се попълват и дните в професионална
болест след прекратяване на осигуряването.
Забележка. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 21 или 23, задължително се попълва т.
16.4, а т. 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 и 16.6 не се попълват.
16.7. Отработени часове - общо - попълва се броят на отработените часове през месеца, вкл.
броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Тази точка не
се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 82, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.
16.8. Часове положен извънреден труд - попълва се броят на отработените часове извънреден
труд. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 82, 84, 85, 86,
87, 88 и 89.
17. Парично обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и
раждане, върху което се дължат вноски за здравно осигуряване - попълва се сумата на паричното
обезщетение, върху което се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване.
17.1. Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 г., върху което се дължат вноски за
здравно осигуряване - попълва се сумата на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-
годишна възраст съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.
17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна
неработоспособност или бременност и раждане - попълва се сума, равна на размера на среднодневния
осигурителен доход, от който е изчислено обезщетението, умножен по броя на дните, за които е
изплатено обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане.
18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за
сметка на работодателя съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т. 17 и/или т.
17.1.
19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски - попълва се сумата за
социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на работниците и служителите в пари или в
натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.
20. За фонд "Пенсии" върху сумата в т. 19 - попълва се процентът осигурителна вноска съгласно
ЗБ на ДОО за съответната година за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато
е попълнена т. 19.
21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, с изключение на сумите по
т. 19 - попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 КСО, с изключение на сумите по т. 19.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна
вноска за фондовете на ДОО съгласно ЗБ на ДОО за сметка на работодателя и/или за сметка на
осигуреното лице без фонд "Трудова злополука и професионална болест".
22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за
сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година,
когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.
22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна вноска за сметка на
осигурителя за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определен съгласно приложение № 2
от ЗБ на ДОО.
23. За Учителски пенсионен фонд върху сумите в т. 21 - попълва се процентът на осигурителната
вноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ, съгласно ЗБ на ДОО за съответната
година. Отнася се само за лицата с учителски трудов стаж.
25. За професионален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на
вноската за сметка на работодателя съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.
26. За универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската
съгласно ЗБ на ДОО за съответната година, за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното
лице.
27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване - попълва се
осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен
отпуск, за самоосигуряващите се пенсионери, за служителите на Българската православна църква, които
не са в трудови правоотношения и не получават възнаграждения, за граждани, изпълняващи
мирновременна алтернативна служба и др.
28. Върху сумата в т. 27 - попълва се процентът здравноосигурителна вноска за сметка на
работодателя или самоосигуряващия се.
29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение,
определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения,
колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните
заплати и допълнителните възнаграждения.
30. Процент вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се
процентът на осигурителната вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите",
определена със ЗБ на ДОО.
Забележка. Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако
в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
31. Облагаем доход - попълва се облагаемият доход, определен по реда на чл. 19 ЗОДФЛ за
лицата с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
82, 83.
32. Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за
безработица - попълва се размерът на вноските за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно
осигуряване за безработица, внесени чрез работодателя. Попълва се само за лица, за които е попълнена т.
31.
33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за
застраховки "Живот и рента" и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд - попълва се
размерът на вноските за доброволно здравно осигуряване и премиите/вноските по договори за
застраховки "Живот и рента" и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд, внесени чрез
работодателя. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на
чл. 6 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни
вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или бременност и
раждане, за лицата по чл. 4, ал. 1 КСО и осигурителния доход, върху който се внасят осигурителни
вноски от самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за всички осигурени рискове без трудова
злополука, професионална болест и безработица.
Забележка. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3),
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28.
Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 21, 23, точки от 17 до 28 и 34 не се попълват.
Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 85, точки от 17 до 34 не се попълват.
Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се
подписва и подпечатва от лицето, което представлява осигурителя. Лицата, които по свое желание са
внесли авансово здравноосигурителни вноски и са подали Декларация обр. № 5, не попълват в
Декларация обр. № 1 т. 22.1, като в полето "Административни кодове" следва да декларират това
обстоятелство с текст: "подал съм Декларация обр. № 5 за периода от .................. до ..............".
Приложение № 2 към чл. 2
(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)
Приложение № 3 към чл. 2
(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 7 от
2003 г., в сила от 01.01.2003 г., ново - ДВ, бр. 26 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004
г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.)
Указания за попълване на приложение № 3 към чл. 2 "Данни за здравно осигуряване на лица,
осигурени от републиканския бюджет и от фонд "Безработица"
В декларация обр. № 3 се попълват данни за лицата, подлежащи на осигуряване по Закона за
здравното осигуряване от средствата на републиканския бюджет и от фонд "Безработица".
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от
01.01.2005 г.) Код корекция:
- попълва се буква "К", когато се подава повторно декларация за коригиране на подадена
декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от
подадената преди това декларация; с код корекция "К" не се коригират данните в т. 2, 3, 4 и 6 от
декларацията;
- попълва се буква "З", когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се
попълват т. 2, 3, 4 и 6 от декларацията;
- не се извършва коригиране и заличаване на декларации след изтичане на 5 години от датата, на
която са били дължими осигурителните вноски; в тези случаи декларациите се подават само след изрични
указания на НОИ.
2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на осигурителя - попълва се кодът на осигурителя. Това е идентификационният код по
регистър БУЛСТАТ.
5. Вид осигурен - попълва се в две позиции кодът на осигурения, както следва:
- 50 - за пенсионери;
- 51 - за лицата, получаващи обезщетения за безработица;
- 52 - за социално слабите с право на социално подпомагане или настанени в домове за социални
грижи;
- 53 - за студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна
възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, за военнослужещи на наборна
служба, задържаните под стража или лишените от свобода, за лица в производство за предоставяне
статут на бежанец или право на убежище, ветераните от войните и военноинвалидите, инвалиди,
пострадали при или по повод на отбраната на страната, по време на наборна военна служба, при
природни бедствия и аварии и за пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР и
държавните служители;
- 54 - за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно
установен ред вероизповедания, които не са в трудови правоотношения;
- 55 - за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена
работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
- 56 - за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до
завършване на средно образование;
- 57 (нов - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) - за лица, получаващи целеви помощи за
отопление по реда на Закона за социалното подпомагане;
- 69 - за други (попълва се по изрично указание на НОИ и НЗОК).
6. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните
граждани се попълва личният номер на чужденеца, като буквите ЛНЧ се подчертават.
7. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по паспорта на осигуреното лице.
8. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата
буква от презимето.
9. Ден, от който се внасят вноски - попълва се денят, от който са внесени вноски.
10. Ден, до който се внасят вноски - попълва се денят, до който са внесени вноски.
11. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Доход - попълва се сумата на:
- размера на пенсията или сбора от пенсиите без добавките към тях за лицата с код 50 в т. 5 "Вид
осигурен";
- половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, определен със ЗБ на
ДОО за съответната година, за лицата с код 52, 53, 55 и 57 в т. 5 "Вид осигурен";
- минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, определен със ЗБ на ДОО за
съответната година, за лицата с код 54 в т. 5 "Вид осигурен";
- минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБ на ДОО за
съответната година, за лицата с код 56.
12. Процент вноска - попълва се процентът на внесена осигурителна вноска, която се определя за
всяка календарна година със Закона за бюджета на НЗОК.
Приложение № 4 към чл. 2
(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 6 от
2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)
Указания за попълване на Декларация обр. № 4 "Авансово внесени здравноосигурителни внос ки"
Декларация обр. № 4 се подава на основание чл. 43 от Закона за здравното осигуряване от лицата,
авансово внесли дължимите здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка.
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Код корекция:
- попълва се буква "К" само когато се подава повторно декларация за коригиране на подадена
декларация. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от
подадената преди това декларация. С код корекция "К" не се коригират данните в точки 2, 3, 12 и 13 от
декларацията.
- попълва се буква "З", когато се заличава подадена преди това декларация. В този случай се
попълват точки 1, 2, 3, 12 и 13 от декларацията.
2. Код на осигурителя - попълва се идентификационният код по регистър БУЛСТАТ. Точка 2 не
се попълва от лицата, които не следва да се регистрират в регистър БУЛСТАТ.
3. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице, а за чуждестранните
граждани се попълва личният номер на чужденеца, като буквите ЛНЧ се подчертават.
4. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по личната карта на осигуреното лице.
5. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата
буква от презимето.
6. Пощенски код - попълва се пощенският код по местоживеене.
7. Област - попълва се областта, в която се намира населеното място.
8. Населено място - попълва се град/село по местоживеене.
9. Адрес по местоживеене на лицето - попълва се точният адрес.
10. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
- 35 - за самоосигуряващите се;
- 39 - за лицата, които подлежат на осигуряване по чл. 40, ал. 4 ЗЗО.
11. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:
0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;
1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
12. Период, за който се внася - попълват се денят, месецът и годината, от които са внесени
вноски.
13. До: - попълват се денят, месецът и годината, до които са внесени вноски.
14. Доход, върху който са внесени осигурителни вноски - попълва се сумата, върху която са
внесени вноски.
15. За сметка на лицето - попълват се процентът, определен съгласно Закона за бюджета на НЗОК
за съответната година, и размерът на внесените осигурителни вноски за целия период.
Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се
подписва и подпечатва (когато е предвидено да има печат) от самоосигуряващия се.
Приложение № 5 към чл. 2
(Ново - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005
г.)
Декларация обр. № 5
"Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски"
Указания за попълване на Декларация обр. № 5 "Авансово внесени социални и
здравноосигурителни вноски"
Декларация обр. № 5 се попълва от самоосигуряващите се лица, които са внесли авансово
осигурителни вноски за фонд "Пенсии" или за фонд "Пенсии" и здравно осигуряване, които са:
регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; еднолични търговци,
собственици или съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски производители и
тютюнопроизводители; изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в
международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи и изпратени за
участие в международни мисии по реда на ЗМВР. Декларацията се подава не по-късно от 10 дни след
внасяне на вноските.
1. Код корекция:
- попълва се буква "К" само когато се подава повторно декларация за коригиране на подадена
декларация. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от
подадената преди това декларация. С код корекция "К" не се коригират данните в точки 2, 3, 12, 13 и 14
от декларацията.
- попълва се буква "З", когато се заличава подадена преди това декларация. В този случай се
попълват точки 1, 2, 3, 12, 13 и 14 от декларацията.
2. Код на осигурителя - попълва се идентификационният код по регистър БУЛСТАТ. Точка 2 не
се попълва от лицата, които не следва да се регистрират в регистър БУЛСТАТ.
3. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице, а за чуждестранните
граждани се попълва личният номер на чужденеца, като буквите ЛНЧ се подчертават.
3.1. За ЛНЧ дата на раждане - попълва се ден, месец и година на раждане на лицето, което има
издаден ЛНЧ.
3.2. За ЛНЧ - пол - попълва се полът на лицето с издаден ЛНЧ.
4. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по личната карта на осигуреното лице.
5. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата
буква от презимето.
6. Пощенски код - попълва се пощенският код по местоживеене.
7. Област - попълва се областта, в която се намира населеното място.
8. Населено място - попълва се град/село по местоживеене.
9. Адрес по местоживеене на лицето - попълва се точният адрес.
10. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
- 12 (изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) - за самоосигуряващите се;
- 13 - за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
- 84 - за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се
осигуряват за фонд "Пенсии" за своя сметка;
- 86 (нов - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) - за лицата, работещи в международни
органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се
осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";
- 87 (нов - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) - за изпратените на работа в чужбина от
български посредник.
11. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;
- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
12. Година - попълва се годината, за която са внесени вноските.
13. От: /месец/ - попълва се месецът, от който са внесени вноските.
14. До: /месец/ - попълва се последният месец, за който са внесени вноски.
15. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за социално осигуряване -
попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за фонд "Пенсии".
16. За фонд "Пенсии" - попълва се процентът осигурителна вноска, за фонд "Пенсии" съгласно ЗБ
на ДОО за съответната година.
17. За Универсален пенсионен фонд - попълва се процентът осигурителна вноска, за Универсален
пенсионен фонд съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.
18. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване -
попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно
осигуряване.
19. За здравно осигуряване - попълва се процентът осигурителна вноска, определен съгласно ЗБ
на НЗОК за съответната година.
Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се
подписва и подпечатва (когато е предвидено да има печат) от самоосигуряващия се.
Приложение № 6 към чл. 2, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от
01.04.2005 г.)
Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по ч л. 38
ЗОДФЛ"
(Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) Декларация обр. № 6 "Данни за дължими
вноски и данък по чл. 38 ЗОДФЛ" се подава от осигурителите и съдържа данни за дължимите
осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното
задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите" за всички осигурени от тях лица и за данъка по чл. 38 ЗОДФЛ за лицата,
наети по трудови и приравнени на тях правоотношения. Декларацията се подава в съответното
териториално поделение на НОИ по регистрация на осигурителя за всеки календарен месец след
последното плащане на трудови възнаграждения или части от тях, но не по-късно от последния работен
ден на месеца, през който са били дължими осигурителните вноски. При попълване на данните се
включва сумата на дължимите и/или внесени осигурителни вноски върху изплатените възнаграждения за
работа без трудови правоотношения към момента на подаване на декларацията. В декларацията не се
включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за
период преди 1 януари 2005 г. Декларацията не се подава от бюджетните предприятия с централизирано
разплащане на осигурителните вноски и от самоосигуряващи се лица, които не са осигурители.
1. Попълва се буква "К", когато се коригира подадена декларация. Декларацията може да се
коригира само след изрично разрешение на ТП на НОИ. В тези случаи, освен коригираните, се попълват
и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация с изключение на данните за
дължимия данък по чл. 38 ЗОДФЛ. С код корекция "К" не се коригират данните в т. 2, 3 и 4;
- не се извършва коригиране на декларации след изтичане на 5 години от датата, на която са били
дължими осигурителните вноски; в тези случаи коригиращи декларации се подават само след изрични
указания на НОИ.
Заличаване и коригиране на подадена Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък
по чл. 38 ЗОДФЛ" се извършва след подадена молба в териториалното поделение на НОИ по регистрация
на осигурителя.
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) Месец - попълва се в две позиции месецът,
през който осигурителните вноски са дължими.
3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на осигурителя - попълва се кодът на осигурителя. Това е идентификационният код по
регистър БУЛСТАТ.
5. Наименование на осигурителя - попълва се наименованието на осигурителя.
6. Член на осигурителна каса - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигурителят не е член на осигурителна каса;
- 1 - ако осигурителят е член на осигурителна каса.
7. E-mail - попълва се електронен адрес за връзка с осигурителя.
8. Телефон - попълва се телефон за връзка с осигурителя.
9. GSM - попълва се мобилен телефон за връзка с осигурителя.
10. Дължими вноски за ДОО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за всички
фондове на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица.
11. Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите
осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения.
12. Дължими вноски за ДЗПО - за универсален пенсионен фонд - попълва се сумата на
дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в
универсален пенсионен фонд.
13. Дължими вноски за ДЗПО - за професионален пенсионен фонд - попълва се сумата на
дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на
осигуряване в професионален пенсионен фонд.
14. Дължими вноски за здравно осигуряване - попълва се сумата на дължимите осигурителни
вноски за здравно осигуряване за всички осигурени лица.
15. Дължими вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се
сумата на дължимите вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите " за наетите
по трудови правоотношения с изключение на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантиране вземанията
на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
16. Данък по чл. 38 ЗОДФЛ - попълва се сумата на дължимия данък по чл. 38 ЗОДФЛ за наетите
по трудови и приравнени към тях правоотношения.
Забележка. В полета от 10 до 15 се попълва сумата на дължимите осигурителни вноски върху
изплатените през съответния месец възнаграждения и обезщетения, върху които се дължат осигурителни
вноски.
Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се
подписва и подпечатва от осигурителя.
Приложение № 7 към чл. 4, ал. 5
(Ново - ДВ, бр. 7 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишно Приложение № 5 към чл. 4, ал. 5,
изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., предишно приложение № 6 към чл. 4, ал. 5, изм. - ДВ,
бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.)
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
Осигурител/самоосигуряващ
се:.................................................................................................................................
ТП на НОИ, където е регистриран осигурителят/самоосигуряващият
се.......................................................
Населено място:...................................................... Пощ.
код:.......................................................................................................
Адрес за
кореспонденция:..............................................................................................................
...................................
Телефон:............................ Eл.
адрес:...................................................................................................................
БУЛСТАТ:.........................................
ЕГН (само за самоосигуряващ се, регистриран в ТП на НОИ по ЕГН):..........
Възнагражденията за месец .......... ........ г. са изплатени на .......................г.
Информация, подавана на дискета:
---------------------------------------
Предоставяната информация от декларация образец № 1 (3, 6) е за периода:
от ............... до ......................
(ммгггг) (ммгггг)
Брой записи: ...................................
Дата: .............. Подпис: ...................
(печат)
Информация, попълвана от служител в ТП на НОИ
----------------------------------------------------------
Година ..................................................................................
Месеци .................................................................................
Брой приети записи: ............................................................
Брой неприети записи: .........................................................
Брой приети записи-корекции: .........................................
Брой неприети записи-корекции: ....................................
Брой приети записи-заличаване: .....................................
Брой неприети записи-заличаване: .................................
Подпис на служителя: ........................
(печат)
Информация, подавана на хартиен носител:
--------------------------------------------------
Предоставяната информация е за периода: от ............. до ....................
(ммгггг) (ммгггг)
Брой декларации обр. № 1: ......................................................
Брой декларации обр. № 3: ......................................................
Брой декларации обр. № 4: (обр. 2002 г.).................................
Брой декларации обр. № 5: ......................................................
Брой декларации обр. № 6: ......................................................
Дата: .............. Подпис: ...................
(печат)
Подпис на служителя: ...............
(печат)
Приложение № 8 към чл. 4а
(Ново - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.)
До
РУ "Социално осигуряване"
гр. .........................................
ЗАЯВЛЕНИЕ:
1. За подаване на декларации с електронен подпис от упълномощено лице
От .............................................................................................................................
(наименование (трите имена за физически лица) на осигурителя)
БУЛСТАТ/ЕГН ..............................................., № от НДР .....................................
Адрес:
................................................................................................................................
.................................................................................................................................,
(област, община, град(село), ул. №, ж.к., бл., вх., ап.)
представляван от: ...................................................................................................
(трите имена и качеството, в което представлява)
..................................................................................................................................
Заявявам, че считано от ....................... г. от мое име подаване на декларации по
електронен път и приемане на електронни изявления на НОИ ще се извършва:
От .............................................................................................................................
(наименование на организацията)
БУЛСТАТ ............................, адрес: ........................................................................
...................................................................................................................................
с Удостоверение за универсален електронен подпис № ....................................,
издадено от ...............................................................................................................
(доставчик на удостоверителни услуги)
Дата ............................ Подпис/и : ..................................
2. За прекратяване на упълномощаване за подаване на декларации с електронен
подпис
От .............................................................................................................................
(наименование (трите имена за физически лица) на осигурителя)
БУЛСТАТ/ЕГН ..............................................., № от НДР .....................................
Адрес:
................................................................................................................................
.................................................................................................................................,
(област, община, град(село), ул. №, ж.к., бл., вх., ап.)
представляван от: ...................................................................................................
(трите имена и качеството, в което представлява)
..................................................................................................................................
Заявявам, че считано от ....................... г. прекратявам упълномощаването за
подаване на декларация по електронен път и приемане на електронни изявления
на НОИ:
На .............................................................................................................................
(наименование на организацията)
БУЛСТАТ ............................, адрес: ........................................................................
...................................................................................................................................
с Удостоверение за универсален електронен подпис № ....................................,
издадено от ...............................................................................................................
(доставчик на удостоверителни услуги)
Дата ............................ Подпис/и : ..................................
 
Къде бихте инвестирали парите си в период на икономическа криза?
 

Актуални Новини

You haven't selected any category or there's no items on the selected category.
В момента има 3 посетителя в сайта